Of we nu willen of niet, we zullen allemaal naar het Loofhuttenfeest moeten.

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hoe halen we het in ons hoofd om het Loofhuttenfeest als Christenen niet te vieren.

Het is toch één van de drie Hoge Feesten die God zelf eeuwigdurend heeft ingevoerd.

En in Zacharia 14 moeten we op straffe van geen regen elk jaar naar Jeruzalem als

nadat God de legers die tegen zijn volk zijn opgetrokken heeft verslagen en zijn

Koninkrijk heeft gevestigd van Messias Jezus die regeert vanuit zijn stad Jeruzalem.

 

We leven in de eindtijd. En meer dan ooit zien we hoe de volken woelen en de demonen

woeden. Alle volken rondom Israël, Jeruzalem gaan te keer en de grootmachten worden

in een finale eindstrijd getrokken omdat zijn zich niet bekeren van het Babylon van de hoer.

Abortus en gender equality zijn de HEERE een gruwel; we halen zelf het oordeel over ons.

God haat het vergieten van onschuldig bloed. Al het martelaren bloed zal worden gewroken.

De derde wereldoorlog in de moederschoot is de intrada naar het apocalyptische Armageddon.

Radicale bekering en onderwerping aan het reddende woord van genade zal ons leven redden.

 

Openbaring 22:17

En de geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

 

 

Loofhuttenfeest 9-16 oktober 2014

 

Johannes 7:37

En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

 

Leviticus 23:34 ev

Spreek tot de Israëlieten en zeg: vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen Loofhuttenfeest voor de HEERE.

 

Numeri 29:12

ook op de vijftiende dag van deze zevende maand moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen, maar zeven dagen lang moet u voor de HEERE feest vieren.

 

Numeri 29:35

Op de achtste dag moet u een bijzondere samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen.

 

Exodus 23:16

Numeri 29:12-38

Deuteronomium 16:15

 

Johannes 7:37

En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

Johannes 7:38

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Jesaja 12:3

U zult met vreugde water scheppen

uit de bronnen van het heil.

Jesaja 55:1

O, alle dorstigen, komt tot de wateren,

en u die geen geld hebt, kom,

koop en eet, ja kom, koop zonder geld,

zonder prijs, wijn en melk.

Johannes 6:35

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Openbaring 22:17

En de geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

 

Zacharia 14:16

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE der legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

 

Zacharia 14:17

Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten der aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE der legermachten, neer te buigen.

 

Jesaja 66:22

Want zoals de nieuwe hemel

en de nieuwe aarde die Ik ga maken,

voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE,

zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.

 

Jesaja 66:23

En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan

en van sabbat tot sabbat

alle vlees zal komen

om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

 

  1. Joodse feest- en treurdagen in 5775 (2014-2015)


 

Alle Joodse feestdagen beginnen in de avond voorafgaande aan de genoemde datum. Bij de Hebreeuwse kalender begint en eindigt een 'dag' bij zonsondergang in plaats van middernacht. Alle feestdagen worden elk jaar gevierd op dezelfde dag van de Hebreeuwse kalender (met een paar uitzonderingen wanneer vakantiedagen op sjabbat vallen).


 

Rosh HaShanah - 25 en 26 september 2014 (1-2 Tisjre)
Dit is het Joodse nieuwjaar. Hiermee begint de periode van tien dagen van berouw tot en met Jom Kippoer. Meer informatie: De viering van Rosh Hasjana (Joods nieuwjaar)

Herdenking van Gedalia - 28 september 2014 (3 Tisjre)
De herdenking van de moord op Gedalia Ben Achikam en de start van de ballingschap in Babylonië van het Joodse volk (begin 6 de eeuw voor de gewone jaartelling).

Jom Kippoer - 4 oktober 2014 (10 Tisjre)
De Grote Verzoendag. Op deze dag wordt gevast, niet gewassen, geen lederen schoenen gedragen etc. Meer informatie: De viering van Jom Kippoer (Grote Verzoendag)

Soekkot - 9 en 10 oktober 2014 (15 Tisjre)
Herdenking van de 40-jarige zwerftocht van het joodse volk door de woestijn na de Uittocht uit Egypte. Het Joodse volk kreeg de plicht om tijdelijke woningen te bouwen en deze 7 dagen te bewonen (Leviticus 23:33). Meer informatie: De viering van Soekot (Loofhuttenfeest) & Simchat Tora

Simchat Tora - 17 oktober 2014 (22 Tisjre)
De afronding van de jaarlijkse cyclus-lezing van de Tora. De laatste sectie van de Tora wordt gelezen gevolgd door het eerste gedeelte van Genesis die de jaarlijkse cyclus-lezing van de wekelijkse Tora kenmerkt. Meer informatie: De viering van Soekot (Loofhuttenfeest) & Simchat Tora

Chanoeka - 17 tot en met 24 december 2014 (vanaf 25 Kislev)
Men viert de herinwijding van de Heilige Tempel in Jeruzalem nadat de Maccabeeën het Syrische leger had verslagen. Meer informatie: De viering van Chanoeka

10de Tevet - 1 januari 2015 (10 Tevet)
Op de 10de Tevet van het jaar 3336 (425 vóór de gewone jaartelling) vanaf de Schepping, belegerde de Babylonische Koning Nebukadnezar Jeruzalem. Meer informatie: De viering van de 10de Tevet

Toe Bisjwat - 4 februari 2015 (15 Sjewat)
Toe Bisjwat is de viering van het nieuwjaar voor de bomen. Meer informatie: De viering van Toe Bisjwat

Het vasten van Esther - 4 maart 2015 (11 Adar)
Een vastendag om het vasten van Koningin Esther ter herinneren voor haar inzet het joodse volk uit de handen van de Perzen te redden. Meer informatie: De viering van Poeriem

Poeriem - 5 maart 2015 (14 Adar)
Viert het opheffen van het decreet tegen de Joden in het oude Perzië (eind 6de eeuw voor de gewone jaartelling). Meer informatie:De viering van Poeriem

Pesach - 4 en 5 april 2015 en 10 en 11 april 2015 (vanaf 15 Nisan)
Viert de Exodus uit Egypte van de Joden. Meer informatie De viering van Pesach (Paasfeest)

Jom HaShoa - 16 april 2015 (27 Nisan)
Herdenkt de 6 miljoen Joodse slachtoffers vermoord door de Duitse Nazi's en hun medestanders. Meer informatie: De herdenking van Jom HaSjoa

Jom HaZikaron - 22 april 2015 (4 Ijar)
Dag ter herdenking aan de gesneuvelde Israëlische soldaten van Israël en de andere slachtoffers van Arabisch terrorisme.

Jom HaAtzmaoet - 23 april 2015 (5 Ijar)
Onafhankelijkheidsdag in Israël. Herdenkt de Onafhankelijkheidsverklaring van de Israëlische Staat in 1948. Meer informatie: De viering van Jom Ha'atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag)

Lag Ba'Omer - 7 mei 2015 (18 Ijar)
Dag 33 van de Omertelling, een pauze in de rouwperiode ter herinnering aan 24.000 studenten van Rabbi Akiva (2de eeuw). Meer informatie: De viering van Lag Ba'Omer

Jom Jeroesjalajiem - 17 mei 2015 (28 Ijar)
De dag waarop men de bevrijding van Jeruzalem viert tijdens de Zesdaagse oorlog. Meer informatie: De viering van Jom Jeroesjalajiem -eenwording Jeruzalem 1967

Sjavoeot - 24 en 25 mei 2015 (6 en 7 Sivan)
De ontvangst van de Tora en de Tien Geboden door de Joden op de Sinaï 3000 jaar geleden 7 weken na de Uittocht uit Egypte. Op Sjavoeot werd de eerste oogst naar de Tempel gebracht. Meer informatie: De viering van Sjawoeot (Wekenfeest)

Shiv'a Asar Betammoez - 5 juli 2015 (17 Tammoez)
Vastendag waarop de bres in de muren van Jeruzalem wordt herdacht tijdens het beleg van de stad door het Romeinse leger. Meer informatie: De drie weken: 17 tammoez en 9 aaw

Tisja Beav - 26 juli 2015 (9 Av)
Herdenking van de vernietiging van de Eerste Tempel en Tweede Tempel. De Eerste Tempel werd door de Babyloniërs in 586 voor de gewone jaartelling vernietigd. De Tweede Tempel werd door de Romeinen in het jaar 70 vernietigd. Op deze datum werden de Joden ook uit Spanje verdreven. Meer informatie: De drie weken: 17 tammoez en 9 aaw

 

Rosh HaShanah - 14-15 september 2015 (1-2 Tisjre)
Het Joodse nieuwjaar. Deze kenmerkt het begin van de tien dagen van berouw tot en met Jom Kippoer. Meer informatie: De viering van Rosh Hasjana (Joods nieuwjaar)

Herdenking van Gedalia - 16 september 2015 (3 Tisjre)
Herdenkt de moord op Gedalia Ben Achikam en het begin van de Babylonische ballingschap van het Joodse volk (begin 6 de eeuw voor de gewone jaartelling).

Jom Kippoer - 23 september 2015 (10 Tisjre)
De Grote Verzoendag. Meer informatie: De viering van Jom Kippoer (Grote Verzoendag)

Soekkot - 28 en 29 september 2015 (15 en 16 Tisjre)
Herdenkt de 40-jarige zwerftocht van het Volk Israël in de woestijn na de exodus vanuit Egypte. Het Joodse volk kreeg het gebod om tijdelijke woningen te bouwen en te bewonen voor 7 dagen lang (Leviticus 23:33). Meer informatie: De viering van Soekot (Loofhuttenfeest) & Simchat Tora

Simchat Tora - 6 oktober 2015 (22 Tisjre)
Kenmerkt de afronding van de jaarlijkse lezing van de Tora. De concluderende sectie van de Tora wordt gelezen gevolgd door de eerste sectie van Genesis die de jaarlijkse cyclus van de wekelijkse Tora lezing symboliseert. Meer informatie: De viering van Soekot (Loofhuttenfeest) & Simchat Tora

Chanoeka - 7-14 december 2015 (vanaf 25 Kislev)
Op Chanoeka viert men de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem na de overwinning van de Maccabeeën op het Syrische leger.Meer informatie: De viering van Chanoeka

10de Tevet - 22 december 2015 (10 Tevet)
Op de 10de Tevet van het jaar 3336 (425 vóór de gewone jaartelling) vanaf de Schepping, belegerde de Babylonische Koning Nebukadnezar Jeruzalem. Meer informatie: De viering van de 10de Tevet

Toe Bisjwat - 25 januari 2016 (15 Sjewat)
Toe Bisjwat staat bekend als het Nieuwjaar voor de bomen. Meer informatie: De viering van Toe Bisjwat

Het vasten van Esther - 23 maart 2016 (11 Adar)
Een vastendag ter herinnering aan het vasten van Koningin Esther voor haar poging het Joodse Volk in het oude Perzië te redden.Meer informatie: De viering van Poeriem

Poeriem - 24 maart 2016 (14 Adar)
Viert de nietigverklaring van het decreet tegen het Joodse volk in het oude Perzië (eind 6de eeuw voor de gewone jaartelling) Meer informatie: De viering van Poeriem

Pesach - 23 en 24 april 2014 en 29 en 30 april 2016 (vanaf 15 Nisan)
Viert de Uittocht uit het oude Egypte van het Joodse volk. Meer informatie: De viering van Pesach (Paasfeest)

Jom HaShoa - 5 mei 2016 (27 Nisan)
Herinnering aan de 6 miljoen Joodse slachtoffers vermoord door de Nazi's en hun handlangers. Meer informatie: De herdenking van Jom HaSjoa

Jom HaZikaron - 11 mei 2016 (4 Ijar)
Herdenkingsdag ter herinnering aan de gevallen soldaten van Israël en de slachtoffers van Arabisch terrorisme.

Jom HaAtzmaoet - 12 mei 2016 (5 Ijar)
Israëls Onafhankelijkheidsdag. Herinnert de Onafhankelijkheidsverklaring van de Staat Israël in 1948. Meer informatie: De viering van Jom Ha'atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag)

Lag BaOmer - 26 mei 2016 (18 Ijar)
Is de 33ste dag van de Omertelling een breuk in de rouwperiode voor 24.000 studenten van Rabbi Akiva (2de eeuw). Meer informatie: De viering van Lag Ba'Omer

Jom Jeroesjalajiem - 5 juni 2016 (28 Ijar)
De Jeruzalem Dag viert de bevrijding van Jeruzalem gedurende de Zesdaagse oorlog. Meer informatie: De viering van Jom Jeroesjalajiem -eenwording Jeruzalem 1967

Sjavoeot - 12 en 13 juni 2016 (6 en 7 Sivan)
Herdenkt de schenking van de Tora en de Tien Geboden aan de Israëlieten op de Berg Sinaï 3000 jaar geleden. Sjavoeot betekent 'weken' omdat de Tora 7 weken na de Uittocht uit Egypte werd gegeven. De eerste oogst werd op Sjavoeot naar de Tempel gebracht. Meer informatie: De viering van Sjawoeot (Wekenfeest)

Shiv'a Asar Betammoez - 24 juli 2016 (17 Tammoez)
Vastendag waarop de bres in de muren van Jeruzalem gedurende het beleg van de stad door de Romeinen wordt herdacht. Meer informatie: De drie weken: 17 tammoez en 9 aaw

Tisja Beav - 14 augustus 2016 (9 Av)
Herinnert de vernietiging van de Eerste Tempel (door de Babyloniërs in 586 voor de gewone jaartelling) en Tweede Tempel (door de Romeinen in het jaar 70). De uitdrijving van Joden uit Spanje valt ook op deze datum. Meer informatie: De drie weken: 17 tammoez en 9 aaw
 

 

Hosea 11:1-12:15 Psalm 89:39-53

Of we nu willen of niet, we zullen allemaal naar het Loofhuttenfeest moeten..doc 6