Eind(s)t(r)ijd weerstand bieden tegen leesloosheid en gebedsloosheid

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

HEERE, dank U wel. Ik luister naar U. Vul mij met uw plan. Leid mij op uw weg. Doe mij gaan waar U wilt dat ik ga. Dank U wel dat U de wereld in uw hand hebt. U regeert het grote wereldgebeuren. U roept uw uitverkoren volk terug in uw uitverkoren land. HEERE, zij zullen zien wie ze doorstoken hebben. U bent hun Messias. Wat een tragiek zoveel eeuwen. Maar U legt uw woorden in hun hart. De wereld gaat tekeer tegen U. Maar zij zullen in de laatste veldslag in het dal van Armageddon in de pan gehakt worden. En Uw volk zal dan zien wie ze doorboord hebben als U hen de ogen opent en uw woorden in hun hart legt.

HEERE, vergeef mij mijn leesloosheid en gebedsloosheid. HEERE, dank U wel. Ik wil lezen en lezen en lezen. Help mij te lezen en te lezen. Ik belijd mijn gebrek aan profeten lezen. Vergeef mij. Ik belijd mijn zonden. Ik dank U voor uw openbaring. Dank U dat U door uw woord en geest in mij woont. Ik mag al veel meer zien dan ik ooit gezien heb. Maar HEERE er is nog veel meer. Doe mij de tijden zien waarin we leven. Doe mij buigen voor uw woord. Stoot mij uit in uw dienst. Doe mij op uw hoogten gaan. Doe mij spreken voor koningen en hooggeplaatsten. Opdat wij in een rustig en vredig land kunnen blijven wonen.

HEERE, ons land is in grote nood. HEERE, de regering gaat te keer. De afgodendienst viert hoogtij. Abortus is afgodendienst. We offeren de kinderen aan de Abortus afgod. De Holocaust Abortus Afgodendienst. U hebt door de eeuwen heen uw profeten en opzieners gestuurd om te waarschuwen voor het oordeel. Elke keer als de kinderen geofferd werden kwam uw oordeel. Abortus roept het oordeel over ons af. Wij moeten op de knieën en met betoon van Geest en kracht de strijd aangaan met de abortus demonen. We moeten laten zien wat abortus werkelijk is. HEERE, we moeten de confrontatie aangaan.

HEERE, hoe heerlijk is uw naam. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. U bet altijd bij ons. Dank U wel. U weet wat wij nodig hebben. Geef ons wijsheid en moed om uw naam groot te maken. Doe ons uw naam rondbazuinen hier in Hilversum. Glorie voor uw naam. Het kan niet stuk. U kunt oneindig meer doen dan wij bidden of beseffen. U gaat ons voor. In uw naam gebeuren wonderen. HEERE, wij lopen U aan doe een wonder in ons land. Doe ons wakkeer schrikken. U hebt dat op zovele wijzen gedaan in uw woord. Telkens als wij ons verootmoedigen dan komt U om ons te verhogen tot grote hoogte.

Lees de profeten. Het staat geschreven. Haal je leesloosheid in. Alles wat geschreven is zegt Messias Jezus is geschreven opdat wij kunnen weten wat U gaat doen in de toekomende tijden. HEERE, er is geen oude testament en een nieuw testament. Er is eenheid in uw openbaring. Vergeef ons dat wij de bijbel in tweeën gescheurd gedeeld hebben. Messias Jezus is de vervulling van de profetie. Met zijn komst is een begin gemaakt met de vervulling van de tijd. Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De verzoening is tot stand gebracht. De dood is overwonnen. Hij zal komen op de wolken en alle heiligen met Hem. Zie de tekenen der tijden.

Lees de vervulling van de profetie. God stuurt zijn profeten die verkondigen de komst van zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid. Het staat geschreven. Lees het dan. Als de Bijbel de openbaring van God is dan lezen wij de Bijbel niet, maar leest de Bijbel ons. En dat is de waarheid. Dat gebeurt als je de bijbel leest. Het woord van God komt door zijn woord en geest. Jezus zond de Trooster, de Heilige Geest omdat Hij ons niet als wezen achterliet, maar Hij woont in ons hart door zijn woord en Geest. Daarom als je de Bijbel leest dan word je gepakt door dat woord. Want Gods woord keert nooit ledig terg. Het doet wat het wil. Genade op genade.

Let op de tekenen der tijden. Let op wat geschreven is. Jeruzalem is de stad van God. De voetbank van zijn voeten. Hij woont daar voor eeuwig. Alle volken zullen onderworpen worden als een voetbank voor zijn voeten. God is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld. Hij zag dat alles zeer goed was. Niet wij scheppen maar Hij schept en herschept. Hij heeft de hemel en de aarde in zes dagen gemaakt. Niks evolutie, big bang, oersoep en evolutie. Het is per definitie een onmogelijkheid. Een leugen en drogreden. Terug naar de heilsgeschiedenis. Weg met theïstische evolutie. Alleen schepping, ellende, verlossing en dankbaarheid.

Het bloed van Abel roept nog om wraak van de aardbodem. Het eerste slachtoffer van het vergieten van onschuldig bloed. God haat het vergieten van onschuldig bloed. Hij wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. En allen va wie het onschuldig bloed vergoten is en waarvan het nog niet gewroken is roepen onder het altaar, tot hoelang o HEERE voordat u ons onschuldig vergoten bloed wreekt. Ze krijgen allen een wit gewaad met de belofte nog een korte tijd totdat jullie getal vol dan zal jullie bloed gewroken worden. Met abortus halen we het oordeel over ons net zoals met de Moloch kinderoffers.

Israël ging in ballingschap vanwege de afgodendienst aan de Moloch keer op keer. Eerst het tienstammenrijk in 722 voor Christus en daarna Juda in 586 voor Christus. De tempel werd verwoest, de paleizen en de muur werden afgebroken. Het was één ruïne. Slechts een deel kwam terug na zeventig jaar volgens de belofte dat de Messias uit Juda zou komen. De rest bleef bij de vetpotten zitten tot op vandaag. In het jaar zeventig werd de tempel en Jeruzalem verwoest zoals Jezus geprofeteerd had. Zijn eigen volk had zijn eigen Messias afgewezen en gekruisigd want zijn striemen moesten ons genezing en verzoening brengen volgens de schriften.

Abortus afgodendienst met elke hartslag ergens op de wereld een kinderoffer tergt God en maakt zijn gramschap vol. Abortus verhaast dan ook de eindtijd. De samenballing van de eindstrijd op het Midden Oosten en de legers die willen optrekken nar Jeruzalem en de wereldmachten die steeds meer zich tegen Israël samenspannen in EU VN en wereldmachten zal leiden tot de grote eindstrijd die zal plaatsvinden in het dal van Megiddo. Armageddon is de apocalyptische ontvouwing van de laatste strijd in Israël waar ook Israël zelf de gevolgen van ondervindt totdat God zelf ingrijpt en de legers worden verslagen en Israël Jezus gaat erkennen.

De totale ontknoping blijft voor een deel aan ons gezichtsveld onttrokken omdat God zelf dat niet vertelt in zijn woord, maar heel veel wordt wel geprofeteerd en we doen er goed aan om de profeten te lezen en over het woord van God te mediteren en het te overpeinzen bij dag en nacht. En waakzaam te zijn en te letten op de tekenen der tijden zoals Jezus krachtig ons voorhoudt en God aan Johannes op Patmos nog eens uitgebreid voorhoudt. Het wordt een hevige eindstrijd met een geweldige ontknoping waar ieder uitgenodigd is om Messias Jezus te erkennen en te volgen op de weg in dat eeuwige koninkrijk van recht en gerechtigheid.

De leesloosheid en de gebedsloosheid is de grootste aanval van de duivel op God. Daar moeten we elkaar voor aanpakken. En niet te zoetsappig ons met krachtige hand er steeds weer bij bepalen om weerstand te bieden tegen de boze machten om ons van het woord van God af te houden. De zonde vliedt als ik leef bij het woord van God. God liefhebben met heel je hart en heel je ziel en heel je verstand en je naaste lief hebben als je zelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Prent dat je kinderen, jezelf en elkaar in bij dag en bij nacht. Verslap niet wil je krachtig blijven en het koninkrijk beërven.

Vandaag lezen wij Zefanja 3:1-20 Psalm 104:14-23