Profetie van Pasen en Pinksteren naar Loofhuttenfeest

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Abortus intrada naar Armageddon

De wereld schudt, de Heere beweegt, de grote uittocht komt

Er is verwarring en verblinding als het gaat om alles wat de seculiere staat Israël doet aan de ene kant en er is een groeiend begrip voor alles wat de Palestijnen willen. De wereldmachten Amerika, de VN en de Europese Unie roepen op dat Israël terug moet naar de grenzen van voor 1967. En de stemmen om Israël te verdelen in twee staten nemen toe. Het Midden Oosten schudt. Wie heeft gedacht dat er plotseling zoveel in beweging is. Waar gaat het naar toe. En uiteindelijk gaat het allemaal om Jeruzalem. Wat gaat er met Egypte gebeuren. Jesaja 19 en Ezechiël 29 spreken over de Nijl die nog zal droogvallen en Egypte die veertig jaar in ballingschap gaat en daarna tot geloof komt en een heerbaan van vrede die van Assur/Syrië over Armageddon naar Egypte zal lopen. En Jeremia spreekt over een uittocht terug uit de landen waarover Israël en Juda zijn verstrooid sinds de ballingschap en na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar zeventig, waarbij de uittocht uit Egypte in het niet zal vallen. En zien we daar al een klein begin van sinds 1948. Het is de Here God die de volkeren in beweging zet. Het is de strijd in de hemelse gewesten. Hij doet wat Hij beloofd heeft en door de profeten aangekondigd. Het zou een ramp zijn als wij net als de geestelijke leiders na de profetische toespraak van Petrus en later Stefanus onze tanden zouden knersen en deze nieuwe leer zouden verwerpen en verwensen. We kunnen nog zo ons best doen om de Bijbel te laten buikspreken maar zowel de openbaring van God zelf als de al vervulde profetieën “bewijzen” dat het gras kan verdorren, de bloem afvallen maar dat het woord van God voor eeuwig blijft bestaan.

6 dagen is 6 dagen

Dat begint al bij Genesis 1. Als God zelf zegt dat Hij de wereld in zes dagen geschapen heeft, dan is dat dus zo. Zaai je daar al twijfel, zoals Ouweneel, Knevel, Dekker en in hun kielzog te veel theologen dan verwerpen we met deze leugen evolutieleer de verzoening door het offer van Jezus waar het in Genesis 3 al over gaat. Evolutie denken sluit de verzoening uit. Als de engelen zeggen dat deze Jezus die naar de hemel is gegaan op dezelfde wijze terugkeert en de profeet Zacharia zegt dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg die oostelijk van Jeruzalem ligt, welke valse theoloog durft dan nog te beweren dat we het geestelijk en van toepassing op de kerk moeten zien!

Abortus offers, Israël, Armageddon en eindtijd hebben alles met elkaar te maken

We leven in een geweldige tijd. De Heere beweegt. Wil je weten wat er gaat gebeuren, moet je gewoon de profeten lezen. Je ogen en je hart gaan dan open. Lees gewoon, wat er staat, geloof wat er staat, dan heb je wat er staat. En wat je niet begrijpt, en wat nog niet geopenbaard is, dat hoef je ook niet te weten. Je zou eens willen proberen om precies aan te geven wanneer precies de Here Jezus terugkomt, wat sommige dwazen steeds weer doen. Neen, wakker worden, niet slapen, je lampen brandende. Lees en leef bij het woord. Het leven wordt dan een feest te midden van alle tekenen der tijden. Stefanus werd gestenigd. Hij sprak de waarheid. Hij sprak over het aanbidden van de demonen en het offeren van de kinderen aan de Moloch en de ballingschap die dat tot gevolg had (Hand 7:43). Vandaag offeren wij de kinderen aan de afgod abortus en verzetten ons fel tegen hen die deze kinderen willen redden. De straten van politiek Den Haag druipen van het bloed van deze martelaren. De stem der kinderen verstomd op de straten van ons land. We zijn kind vijandelijk en gaan verarmend vergrijzend onder een torenhoge schuldenlast ten onder. De maat van de gramschap van God raakt vol. Abortus is dan ook de intrada van de weg naar Armageddon. Abortus, Israël en eindtijd hebben alles met elkaar te maken. Daar willen we helemaal niet van horen. Dan schudden we helemaal ons hoofd. Maar Stefanus noemt de kinderoffers aan de Moloch in één adem met het oordeel. Wij noemen abortus dus ook in één adem met het oordeel.

De Heere beweegt

Hij haast zich op weg naar zijn Koninkrijk waarbij al het onschuldig bloed wordt gewroken zoals in het boek Openbaring (hoofdstuk 6) beschreven. Hij zal dan alle tranen van hun ogen afwissen. Vandaar dat wij in ons werk bij Schreeuw om Leven Hulpverlening ons ook uitstrekken om hulp te bieden in de nood van vrouwen en profetisch oproepen tot bekering voordat het te laat is. Je wordt steeds enthousiaster en je zingt met de Halleluja engelenkoren en de martelaren en de geaborteerde kinderen steeds harder omdat Gods rijk van recht en gerechtigheid met duizelingwekkende vaart komende is en Jeruzalem voor eeuwig de stad van God is, zoals Ezechiël zijn profetie eindigt.

De leugen van de vervangingstheologie

Toen knersten zij hun tanden. Ze konden het niet horen. Stefanus, had je het ook niet een beetje voorzichtiger kunnen zeggen in Handelingen 7. Ze kunnen het ook nu niet horen. De leugen regeert. Dominees verkondigen dat Ezechiël als hij het over Israël heeft het over het geestelijk Israël de kerk heeft. Geen wonder want wie de kanttekeningen bij de Statenvertaling leest komt keer op keer tegen in de uitleg waar het over Israël gaat dat we moeten lezen de kerk. Kijk maar bijvoorbeeld bij de kanttekeningen bij Jeremia. De geestelijk Israël theologie, de vervangingsleer is springlevend. Ja er is liefde voor Israël; er zijn vele Israël organisaties, maar het is verbijsterend om te ontdekken dat de meeste organisaties voorbijgaan aan de Messiaanse beweging in Israël. Terwijl deze Messias belijdende gemeenten in grote druk verkeren en tegengewerkt en gehaat worden door de orthodoxe Joden die zo fanatiek tegen alles wat met Jezus te maken heeft zijn dat zij het voor christelijke werkers steeds moeilijker maken om een visum te behouden en er hardnekkig tegen zijn dat tot geloof gekomen Joden recht hebben op terugkeer naar Israël. De grootste crimineel heeft dat recht wel maar een volgeling van Messias Jezus niet.

Eerst de Jood

De verwarring is compleet als het gaat over evangelie verkondiging aan de Joden. Bijv. de organisatie Christenen voor Israël gelooft in de zogenaamde twee wegen leer. Wij hoeven het evangelie niet aan de Joden te brengen. De Here God zal zelf zijn woord in hun hart leggen op zijn tijd. En het is onvoorstelbare genade dat dat ook zal gebeuren. Lees het in Zacharia. Maar nergens staat vermeldt dat de apostelen waarvan de meesten de marteldood zijn gestorven het evangelie niet moesten brengen aan hun mede Joden en de heidenen. Aan de andere kant zijn er christenen die niet in de nog te vervullen profetie voor land en volk van Israël geloven en erg actief zijn als het gaat om de evangelieverkondiging aan de Joden. Dat klinkt voor de Joden zelf als antisemitisme en doet hen denken aan de Holocaust toen zij in christelijk Europa zijn uitgeroeid zonder dat de kerk protestant en katholiek in verzet kwam.

Amen

Jeremia 25:15-38 Handelingen 7:1-29

Gedicht Bijbel 10 juni 2007 L.P. Dorenbos

Stéfanus nu: actueel

Zie op naar de hemel
Vervuld met zijn Geest
Hij staat je krachtig bij
Richt je hart op Hem

De hemel is zijn troon
De aarde zijn voetbank
Hij woont in je hart
Vader, Zoon en Geest

De hemelen geopend
Zie de troon van God
En aan zijn rechterhand
De Zoon des mensen

De heerlijkheid van God
En Jezus ter rechter zijde
Jezus ontvang mijn geest
Reken het hun niet toe

Zij knersten de tanden
Het sneed door hun hart
Begonnen te schreeuwen
Ze stopten hun oren toe

Ze stormden op hem af
Wierpen hem de stad uit
Samen stenigden ze hem
Hun mantels bij Saulus

De brandstapels roken
Het gaat de eeuwen door
De gaskamers branden
De stroppen staan klaar

In naam van de religie
Vermoorden wij elkaar
Met onze eigen godjes
Maken onze eigen wet

Ze ontvingen zijn wet
Geschreven voor hen
Engelen beschikten het
Ze hielden haar niet

Open ogen en oren
Luister naar zijn stem
Richt je hart op Hem
Ben in Hem geborgen

Jeremia spreek tot hen
Mijn gramschap is vol
Ze hebben Mij getart
Mijn oordeel staat vast

De wereld wankelt
De Messias is komende
Al aan Mozes beloofd
Verwacht Hem vurig

Jeremia 25:15-38 Handelingen 7:1-29

Gedicht 9 juni 2007/15 L.P. Dorenbos

Het is als in Jeremia's dagen
Profeten spreken jaren lang
Bekeert u het oordeel komt
Zij roepen vrede geen gevaar

O Jezus, U verzoende alles
Voor de zonde der wereld
Dat wil je wel uit bazuinen
Mensen bekeer je doe mee

Maar de boze zegt mensen
Gelooft het niet en volg mij
Het is bij mij toch ook goed
Vergeet dan Gods geboden

Uw Geest vervult ons hart
Niemand kan ons scheiden
De liefde Gods dringt ons
Ons hart brandt van liefde

Ik ben dankbaar HEERE
U hebt mij al uitgekozen
Voor dat ik geboren was
Zo maakte U alle mensen

Kom dan allen tot Jezus
Hij is redder ook uw weg
Ik ben heel blij en kom ook
Eeuwige vreugde roept je

Woord voor de dag 10 juni 2007/15 L.P. Dorenbos

Jeremia 25:32
Zo zegt de HEERE der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde,

Handelingen 7:5
maar Hij beloofde het hem en zijn nakomelingschap tot een bezitting te geven, ofschoon hij geen kinderen had.

Jeremia 25:15-38 Handelingen 7:1-29