HEERE, U groet mij met de dageraad

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

U hebt over mij gewaakt, deze nacht. De boze gaat te keer. De werken der duisternis gaan te keer. In woorden gedachten en daden. Hoe waar is het dat we in zonde ontvangen en geboren zijn en de heerlijkheid Gods derven. HEERE zet een wacht voor mijn lippen. Behoed mijn gedachten. HEERE, o HEERE, kom mijn ongeloof te hulp. HEERE hoe gaat de boze te keer om mij en uw kinderen steeds weer van het rechte pad af te trekken. Hoe groot is de verleiding van de ogen. Hoe diep is de zonde in ons hart doorgedrongen. Hoe groot zijn de verborgen zonden van ons hart. HEERE, reinig mijn hart en mijn leven. Dank U wel dat wij alleen maar door genade het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan.
 
Hoe meer wij uw grootheid zien, hoe meer wij onze zondigheid en tekortkomingen zien. Hoe meer wij ontdekken dat we alleen maar door uw genade kunnen naderen tot de troon van uw genade. HEERE inderdaad, het zijn de gunstbewijzen des HEEREN dat wij niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Groot is uw trouw o HEERE. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Alleen God is in staat om onze zonden te verzoenen. Onze zonde blijft zonde, maar door zijn verzoening is ons zijn genade aangeboren. Wij blijven even verdorven. Wij hebben nergens recht op. Wij hebben niets verdiend. Het is onverdiende genade. Hoe is het mogelijk. Zo groot en ondoorgrondelijk is God. Geweldig hoe Paulus in Romeinen één tot acht Gods genade plan uitlegt. En hoe krachtig komt Luther na jaren getobt te hebben hoe hij zich kon rechtvaardigen voor God het uitroept als God in zijn eigen rechtvaardiging doorbreekt en het uit roept: De rechtvaardige zal uit geloof leven! En het geloof is de zekerheid der dingen niet men niet ziet. Geloof komt van God. Door dat geloof zijn door de eeuwen heen mensen gezegend door de kracht van Gods genade staande gebleven in de strijd tegen de boze die hen zo licht van God aftrekt. Het is geweldig om te ontdekken dat zijn striemen inderdaad ons genezing brengen. Hij gaf zijn leven voor de verzoening van onze zonden en niet alleen de onze, maar die der gehele wereld. Zijn aanbod van genade geldt voor iedereen. Niemand hoeft het te missen. HEERE, open hun harten
 
Dank U wel. HEERE, hoe heerlijk is het om elke morgen, elke dag in uw woord te ‘wonen’. Ook vandaag weer. HEERE, daarom achten wij het profetisch woord des te vaster omdat wij zelf ooggetuigen zijn geweest, zegt Petrus in zijn tweede brief. Ze hebben zijn stem gehoord op de berg dat God zegt; Deze is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar zijn stem. En Jezus stopt Saulus op de weg naar Damascus; Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij. Geen wonder dat Paulus de rest van zijn leven niet anders weet te verkondigen, dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Geen wonder dat Jezus steeds opnieuw zijn volk oproept om de profeten te lezen, waarin zijn komst is aangekondigd en zijn plaatsvervangend lijden en sterven. Het is een historische betrouwbaarheid. Het is waar. Het is geschied. Het is volbracht. En het is ons allemaal overgeleverd opdat wij zekerheid van ons geloof konden krijgen. En daarom ben ik verzekerd eindigt Paulus Romeinen 8 als hij tot de conclusie komt op grond van alles wat ons geopenbaard is dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. En dat de dood van Messias Jezus ons leven is. De dood is overwonnen op het kruis van Golgotha. Onze dood is de laatste prikkel totdat Hij komt op de wolken en zijn rijk van recht en gerechtigheid zal grondvesten waartoe wij mogen ingaan met volle vrijmoedigheid omdat Hij ons laat ontdekken dat niets uit verdienste is, maar alleen door genade en genade alleen. Daarom buigen wij onze knieën want God kan veel meer geven dan wij bidden of beseffen en Hij bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen want wij weten niet wat wij moeten bidden naar behoren. HEERE God dank U wel dat u zo in mijn en onze levens wilt werken. HEERE, open de harten van de mensen. Jaag de duisternis van de mensenmoorder van den beginne weg. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. U bent het licht de wereld. Wij mogen uw licht laten schijnen en getuige zijn in een wereld verloren in schuld. U komt op de wolken en elk oog zal Hem, ook zij die Hem doorstoken hebben. Wat een dag zal dat zijn. Dank U wel dat U ons aan de hand neemt en dat we nooit uit uw hand kunnen vallen. Glorie voor uw naam. Dank U wel.
 
Jeremia 50:29-51:10 Inhaaldag
 
Bijbelplan vanaf Dagboek 7 juli 2007 L.P. Dorenbos
 
Lezen: Jeremia 50:29-51:10 Inhaaldag
 
Jeremia 50:29-51:10
 
Jeremia 50:29
Vergeldt het naar zijn werk, doet het naar al hetgeen het gedaan heeft, want tegen de HEERE is het overmoedig geweest, tegen de Heilige Israëls.
 
Jeremia 50:31
Zie, Ik zál u, o Driestheid, luidt het word van de HEERE, de HEERE der heerscharen, want uw dag is gekomen, de tijd dat Ik aan u bezoeking doe,
 
Jeremia 50:34
hun Verlosser is sterk, HEERE der heerscharen is zijn naam; voorzeker zal Hij hun twistzaak beslechten ten einde aan de aarde rust te brengen, maar de inwoners van Babel zal Hij verontrusten.
 
Jeremia 50:36
Het zwaard over de snoevers, dat zij verdwaasd worden! Het zwaard over zijn helden, dat zij verschrikt worden!
 
Jeremia 50:38
Het zwaard over zijn wateren, dat zij uitdrogen! Want een land van gesneden beelden is het en door schrikwekkende beelden laten zij zich verdwazen.
 
Jeremia 50:39
en het zal niet meer bestaan in eeuwigheid, noch in stand blijven van geslacht tot geslacht.
 
Jeremia 50:44
Want wie is Mij gelijk en wie zal Mij tot verantwoording roepen, en wie is zulk een herder, dat hij voor Mij zou bestaan.
 
Jeremia 51:5
Want Israël en Juda zijn niet in weduwschap gelaten door hun God, door de HEERE der heerscharen, al was hun land vol van schuld tegenover de Heilige Israëls.
 
Jeremia 51:6
Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HEERE, het verdiende loon betaalt Hij hem.
 
Jeremia 51:7
Babel was in de hand des HEEREN een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd.
 
Jeremia 51:8
Plotseling is Babel gevallen en gebroken, jammert om hem!
 
Jeremia 51:9
verlaat het en laten wij gaan, een ieder naar zijn land, want tot de hemel reikt zijn oordeel en het verheft zich tot de wolken.
 
Jeremia 51:10
De HEERE heeft ons recht aan het licht gebracht; komt laten wij in Sion het werk van de HEERE, onze God, verhalen.
 
Inhaaldag
 
Gedicht Bijbel 8 juli 2007 L.P.Dorenbos
 
Babel is gevallen (2)
 
Hoe kunnen uw kinderen lijden
in ballingschap en gevangenis
de boze gaat briesend tekeer
het ziet er allemaal donker uit
 
We schreeuwen het uit naar U
U bent toch onze overwinnaar
waarom overkomt ons dan leed
Maak daar dan een einde aan
 
Zijn oordeel reikt tot de hemel
de maat der ongerechtigheid vol
Babel was een gouden beker
maakte de gehele aarde dronken
 
Met Babel gaat jouw leven goed
en crepeert de rest van de wereld
gebouwd op uitbuiting en haat
Uw liefde is daar ver te zoeken
 
Als je aan Gods kinderen komt
zijn uitverkoren Israël en Juda
dan roep je zijn gramschap af
Kom nooit aan zijn kinderen
 
Zijn kinderen uit de volkeren
geënt op de stam van Israël
zijn met hen geborgen in Hem
zij triomferen als Babel valt
 
Wordt niet met hen dronken
God weegt ze op zijn schaal
in één uur zal Babel vallen
gaat uit van haar, Hij komt
 
Hoe zal Hij ons dan vinden
wij eten mee van de zonde
hoe vet zijn wij verworden
en treft ons ook zijn oordeel
 
O HEERE, maak ons één
oordeel op verdeeldheid
liefdeloosheid treft Hem
geldzucht in onze levens
 
Wij hebben gezondigd
Zijn oordeel geldt ons
Bekeer je dan met spoed
Nog voordat het te laat is
 
Predik ons uw eindtijd
haal ons uit diepe slaap
recht en gerechtigheid
heersen in ons leven
 
Dat Babel in ons leven
rukt ons van zijn liefde
en liefdeloosheid komt
verlos ons van de boze
 
Wat U belooft gebeurt
Kom niet aan uw volk
en allen die van U zijn
Uw Koninkrijk kome
 
Jeremia 50:29-51:10 Inhaaldag
 
Woord van de dag 7 juli 2007 L.P. Dorenbos
 
Jeremia 51:10
De HEERE heeft ons recht aan het licht gebracht; komt laten wij in Sion het werk van de HEERE, onze God, verhalen.
 
Inhaaldag
 
Jeremia 50:29-51:10 Inhaaldag
 
Gebed 7 juli 2011 L.P. Dorenbos
 
Atje Marieke geboren
 
Geweven in haar schoot
Al voor de grondlegging
Gemaakt naar zijn beeld
de Schepper en architect
 
Uw plan met haar leven
Legt U in onze handen
Gekoesterd aan uw hart
En veilig in Jezus armen
 
De hemel zingt halleluja
Alle engelen om de wieg
Samen met vier broertjes
Geborgen aan Jezus hart
 
Zo bouwt U de geslachten
De kinderen geboren uit U
Uw liefde hen omringende
Omdat U zelf liefde bent
 
Wij genieten als ouders
Twee kinderen in een jaar
Dank voor zoveel zegen
Zegen onze kinderen
 
Zegen de vader en moeder
Beide in Kenia en Fullerton
En prent hen uw woorden in
U bent een licht op hun pad
 
Dank U voor Daniël Debora
Michael Matthew en Samuel
Osteen Benjamin en Marieke
Ze zijn geboren aan uw hart
 
Jeremia 50:29-51:10 Inhaaldag
 
Hedenmorgen 7 juli 2013 L.P. Dorenbos
 
De HEERE spreekt tot mij: abortus afgoderij is het eindtijd oordeel
 
Vanmorgen, sprak de HEERE tot mij. Door zijn woord en Geest. Jeremia 50. U sprak uw oordeel uit over Babel. Babel had volkeren dronken gemaakt met de afgoderij en een liederlijk leven. Ook Israël had zich verlaagd tot de zonden van de heidenen. En hoe de profeten Jeremia, Jesaja, Ezechiël en Amos, Obadja, Micha, Nahum, Habakuk, Joël dan is er één grote lijn. Als je de levens en liefdesgeboden van God gehoorzaamt dan heb je het leven. Het leven is mij Christus, het sterven gewin. We loven en wij prijzen U. Dank U wel dat U ons zo lief had dat U uw eniggeboren Zoon gezonden hebt opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16. En de volgende verzen zeggen dat God kwam niet om ons te veroordelen maar om ons te verlossen van de dood om ons het eeuwige leven te geven. Dat was toen en dat is ook vandaag. De profeten spraken en riepen/roepen op tot terugkeer tot de HEERE God. Ze moesten het oordeel aankondigen op hardnekkige weigering om zich te bekeren. De oproep klinkt tot in het laatst der dagen tot het moment dat het eindoordeel komt en God zijn eeuwige rijk van recht en gerechtigheid grondvest. Iedereen kan het weten. Kies dan voor het leven opdat je (eeuwig) leeft.
 
Israël zondigde tegen God. Diende de afgoden. Offerde de kinderen aan de afgod Moloch. Astarte werd gediend. Het begon al in 1 Koningen 11. Salomo op leeftijd gekomen liet zijn heidense vrouwen hun afgoden dienen. Het gevolg was dat het rijk in tien en twee stammen gesplitst werd. En keer op keer viel het volk na elke opwekking terug in deze vreselijke zonden. Lees het in 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken en in de profeten. God blijft oproepen tot bekering. Keer op keer wordt gezegd; jullie weten toch dat jullie God jullie met krachtige hand uit Egypte heeft geleid. Waarom vallen jullie steeds van jullie God af en volgen goden van hout en steen die niets kunnen zeggen. Steeds waren enkelen die vasthielden aan Gods geboden. En geheim is dat als Gods woord terugkeert opwekking en welvaart en welzijn het gevolg is.
 
God sprak tot mij dat ik de ontdekking dat de abortusafgodsdienst vandaag de gramschap van de HEERE zo oproept dat zeker is dat Hij met zijn (eind?)oordeel komt. Hoe durven wij zijn schepping al in de moederschoot te doden! We offeren de kinderen voor onze eigen welvaart aan de dood. Wij hebben de gave van de seksualiteit laten verworden tot lust. Wat God als een grote gave gaf voor het huwelijk tussen man en vrouw is te grabbel gegooid in een demonische orgie waaraan de wereld ten onder gaat. Bij de opening van het vijfde zegel in Openbaring 6:9-11 roepen de martelaren onder het kruis; tot hoelang o HEERE, voordat U ons onschuldig vergoten bloed wreekt. De martelaren wordt dan een wit gewaad gegeven met het rustgevende antwoord. Nog een korte tijd totdat jullie getal vol is. God heeft alles in zijn hand. Hij volvoert zijn plan. Het is het wachten op de wederoprichting van alle dingen. En Hij komt spoedig. Kom, HEERE Jezus. Openbaring 21 en 22.
 
De woorden die ons in het Oude Testament zijn overgeleverd zijn zijn overgeleverd opdat wij leren zien hoe God de wereld in de hand heeft en hoe wij kunnen leren hoe wij vandaag in de wereld moeten leven. Iedereen begrijpt dat abortus niet bij Jezus hoort. Dus vandaag moeten wij ons bekeren van de afgodendienst door onze kinderen te offeren aan de Abortus Moloch. Elke hartslag sterft ergens op de wereld een kind door abortus. In Nederland, honderd per dag. En nu totaal al meer dan één miljoen. En wereldwijd meer dan één miljard. En elk jaar komen daar vijftig miljoen bij. De abortus Holocaust is veel groter dan welke Holocaust in de geschiedenis dan ook. God troostte de de martelaren onder het kruis door te zeggen dat het nog een korte tijd zou duren voordat hun getal vol zou zijn om hun onschuldig vergoten bloed te wreken. Met het onvoorstelbare aantal abortussen in de wereld en de agressieve promotie van abortus wereldwijd met name door de VN en Amerika en vele andere landen, wordt met elke abortus het oordeel van God verhaast. Abortus is niet alleen een social issue maar de toetssteen voor God of de mensheid nog wil luisteren naar de pro life profeten, die tegen alle stromen in blijven oproepen om met betoon van geest en kracht het evangelie van de eeuwige verlossing te brengen. Dat is de eerste opdracht van de kerk. Word wakker. Profeet sta op. Blaas de bazuin.
 
Jeremia moest gaan staan bij de ingang van de kerk, de tempel, om op te roepen tot bekering. Joël roept op: Blaast de bazuin. Bekeert u, want het oordeel komt. En Stefanus preekte hoe God door de eeuwen heen zijn eigen volk heeft gezegend. Hij vertelde ook van de Moloch afgodendienst en Gods oordeel toen. Maar toen hij hen beschuldigde dat zij altijd de profeten gedood hadden en nu ook hun eigen Messias, werden ze ontzettend boos en stenigden ze hem zonder vorm van proces. En Saulus stond erbij en was een fanatieke vervolger op weg naar Damascus om daar de Joden op te brengen naar Jeruzalem. Jezus spreekt tot hem onderweg en Saulus kan niet anders dan tot bekering komen en wordt de vurigste evangelist onder de heidenen. En vandaag zijn we geroepen om de boodschap; Kies dan het leven en niet de dood opdat je leeft, met verve te brengen bij de ingang van de kerk. De meesten wensen deze confronterende boodschap niet te horen. Maar als we onschuldig bloed laten vergieten dan zijn we zelf schuldig aan het vergieten daarvan. En dan zal ook ons bloed vergoten worden. Gods genade is nog steeds wachtend of wij als christenen zullen opstaan om ons profetisch in te zetten voor het leven.
 
De wereld schudt. Plotseling ontstaat overal in het Midden Oosten opstand. Het begon in Tunesië. Het sloeg over naar Egypte. En naar Syrië. En nu na de zogenaamde democratische lente jaagt het Egyptische leger President Morsi van de Moslim Broederschap weg. Eerder werd Irak binnengevallen door Amerika en Groot Brittannië en meewerkende andere landen. Saddam Hoessein werd verdreven maar een wankele coalitie kwam. En in de moslimwereld wordt de eeuwenoude vete tussen de Soennieten en de Sjiieten uitgevochten in een vreselijke broederstrijd. En de orthodoxe moslims grijpen overal de macht. Zij zijn vanuit de Koran dogma's uit op wereldheerschappij. Lees de geschiedenis. Agressie is hun uitgangspunt. Kennelijk denken de westerse landen nog steeds dat er een gematigde moslim gemeenschap is. Kennelijk heeft Amerika nog niets geleerd van de nine eleven aanval op de Twin Towers. 11 september 2001 vlogen twee volgeladen vliegtuigen met terroristen piloten opgeleid tot fanatieke moslims in Hamburg en in Amerika opgeleid tot piloot die alleen wist hoe een vliegtuig opstijgt.
Meer dan 3000 mensen kwamen om. De wereld was geschokt. God schudt de wereld om haar wakker te schudden. Maar de wereld gaat door om in zelfzucht en financieel genot en woeker zich zelf te verrijken. De kruik gaat zolang te water tot zij barst. Openbaring 18 en 19 spreken over de Val van het Babylon van de hoer in één uur.
 
Het offeren van de kinderen aan de afgod Abortus plaveit de weg naar de laatste strijd in het dal van Armageddon. De maat van Gods gramschap raakt vol. De martelaren blijven roepen. Tot hoelang o HEERE in Openbaring 6:9-11. De beloften voor het laatste der dagen zijn gericht op de stad van God, Jeruzalem. Het kookt in het Midden Oosten en Israël is in grote druk van alle omringende landen. Hoe agressiever de abortus afgodsdienst gepromoot wordt en de seksuele moraal haaks op de Bijbelse scheppingsprincipes staat met de wereldwijde hetze om homoseksualiteit goed te keuren, wordt de komst van het eindoordeel versneld en versterkt. Israël dat volop meedoet in deze afgoderij zal ook haar trekken thuiskrijgen zoals in Jeremia en ook in Zacharia en in de woorden van de HEERE Jezus duidelijk wordt gemaakt. Maar dan zal de Messias op de Olijfberg terugkomen precies zoals Hij is gegaan. Dan zal het koninkrijk van recht en gerechtigheid een aanvang nemen. De abortus en seksafgoderij verhaasten de eindtijd en de (weder)komst van de Messias. Het zal plotseling geschieden. Houd dan je lampen brandende en verwacht Hem vurig en met volharding. Abortus is het eindtijdoordeel. Bekeer je. Waarom zou je het missen.
Amen
 
Jeremia 50:29-51:10 Inhaaldag