(Eindtijd) profetie voor Egypte en de volkeren (Jesaja 19)

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

(Eindtijd)profetie over Egypte en de volkeren
 
De HEERE zendt Egypte een verlosser (Jesaja 19:20)
 
Jesaja 19:23: Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur de HEERE dienen.
 
Het Midden-Oosten brandt. Men sprak over een democratische lente in het Midden Oosten. Morsi werd democratisch verkozen als president van Egypte van de Moslim Broederschap, die onder Mubarak jaren was verbannen. Maar nu een jaar later grijpt het leger in en zet Morsi met geweld af. Morsi aanhangers die zich met geweld verzetten worden met bruut geweld uitelkaar geslagen. Wie had dat gedacht. We lazen de profetieën over Egypte in Jesaja 19 en Jeremia en Ezechiël. Het gaat daar over Egypte en de volken rondom Israël in het Midden Oosten. Het gaat daar over de strijd tussen de volkeren toen, maar het gaat daar ook over de profetie in de toekomst. God komt tot zijn doel met zijn volk Israël en met de volkeren rondom die zich aan zijn oogappel steeds opnieuw denken te kunnen vergrijpen. Wee de volkeren die tegen Israël opstaan. Kijk maar naar het verleden. Het Assyrische rijk dat de tien stammen in ballingschap voerde is er niet meer. God gebruikt de volkeren tegen zijn uitverkoren volk, maar wee die volkeren. Het Babylonische koninkrijk verwoest Jeruzalem en de tempel en brengt het tweestammenrijk in ballingschap. Maar dit rijk wordt ook van de kaart geveegd en dan komt het rijk van de Meden en de Persen. Israël mag dan onder Kores terugkeren. De zeventig jaar zijn voorbij. Gods plannen falen niet. Messias Jezus is gekomen zoals de profeten op honderden plaatsen hebben aangekondigd. Maar in het jaar 70 wordt Jeruzalem verwoest en de tempel verbrand. Er woedt een grote strijd om Jeruzalem, de stad Gods. Messias Jezus roept op tot bekering want de tijd is vervuld. Hij komt spoedig om zijn rijk van recht en gerechtigheid te herstellen. Het evangelie van dit Koninkrijk moet overal verkondigd worden. Maar als de zonden der volkeren tot in de hemel huizenhoog de HEERE God krenken dan grijpt God in. We leven in die eindtijd. Toen zijn uitverkoren volk de afgoden diende en hun kinderen aan de Moloch offerde en in ontucht en orgie leefden kwam het oordeel. Ze doodden de profeten die keer op keer hen waarschuwden voor dit oordeel. Jesaja, Jeremia, Ezechiël en ook de kleine profeten spreken duidelijk. Ook de profeet Habakuk. Vandaag gaan de volken in liederlijkheid ten onder. Moordde Europa in de Tweede Wereldoorlog het uitverkoren volk van God uit in de gaskamers en verbrandingsovens in Nazi Duitsland, vandaag worden de door God in de moederschoot geformeerde, geschapen kinderen vermoord in hun moederschoot. Vandaag de abortus Holocaust. Messias Jezus waarschuwt kom niet aan de kinderen, dan kom je aan Mij. De agressie waarmee abortus en homoseksualiteit wordt gepromoot als een recht is verbijsterend. De maat van Gods gramschap raakt vol. De strijd in het Midden Oosten, de pogingen van de vredesbesprekingen tussen de Palestijnen en Israël heeft alles te maken met de aanval op het hart van God door wat Hij als heilig heeft geschapen te grabbel te gooien. Het wonder van de seksualiteit en het wonder van de schepping van een kind binnen de exclusieve relatie van een man en een vrouw. In de afgodendienst in India en China en de rest van de wereld wordt het meisje uit de weg geruimd en door bevolkingspolitiek de bevolking gedecimeerd. De explosie van abortus heeft alles te maken met de opmaat naar de laatste strijd in Armageddon waarbij de volkeren zullen optrekken tegen Gods uitverkoren volk. Dan zal God zelf ingrijpen en de volkeren in de pan hakken en zijn uitverkoren volk na kastijding vanwege haar zonden, ook van abortus redden. Ze zullen terugkeren uit de landen waar naar toe ze verbannen zijn. En de uittocht uit Egypte zal in het niet vallen bij de uittocht die dan plaats zal vinden. Messias Jezus zal dan terugkeren zoals hij opgevaren is, op de Olijfberg die oostelijk van Jeruzalem lig en hij zal zegevierend door de Gouden Poort Jeruzalem binnentrekken en zijn wet zal van Jeruzalem uitgaan en de volkeren zullen jaarlijks optrekken naar Jeruzalem. Lees het in Zacharia. Lees het in Mattheüs 24 en de Openbaring van Jezus aan Johannes. Je ziet het vandaag voor je ogen gebeuren. We leven in enerverende tijden. Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. Zijn woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Psalm 119:105. Jezus is het licht der wereld, wie Hem volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. En dat zal in Egypte gepaard gaan met grote wonderlijke ontwikkelingen. Jesaja 19 spreekt van verwoesting en verbanning en opwekking, droogvallen van de Nijl en de zee voor 40 jaar. Maar het eindigt met de heerbaan van vrede tussen Egypte en Assyrië dwars door Israël. Het is je niet voor te stellen, maar het staat er wel. Als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat. En Jezus zelf zegt het zijn de schriften die van Mij spreken. En na de val van Babylon in Openbaring 18 en 19 staat: het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. De oproep van de centrale boodschap van Johannes en van Messias Jezus, dus ook van ons vandaag, klinkt: De tijd is vervuld, Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Gelooft het evangelie. Bekeert u. Markus 1:15
 
Profetie over Egypte en de volkeren
 
Jesaja 19
Jeremia 46:2-26
Ezechiël 29:1- 32:32
 
Jesaja 19:16-22
Te dien dage zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen: zij zullen sidderen en vrezen voor de dreigende hand van de HEERE der heerscharen, waarmee Hij hen bedreigt; (17) en het land Juda zal voor Egypte een schrik zijn; zo dikwijls iemand het daaraan herinnert, zal het vrezen voor het besluit dat de HEERE der heerscharen ertegen neemt. (18) Te dien dagen zullen er vijf steden in het land Egypte zijn, die de taal van Kanaän spreken en die bij de HEERE der heerscharen zweren; één zal genoemd worden: stad der verwoesting. (19) Te dien dage zal er een altaar voor de HEERE zijn midden in het land Egypte en aan zijn grens een opgerichte steen voor de HEERE. (20) En dit zal tot een teken en tot een getuigenis wezen voor de HEERE der heerscharen in het land Egypte. Wanneer zij tot de HEERE roepen vanwege verdrukkers, dan zal Hij hun een verlosser en een strijder zenden, die hen zal redden. (21) En de HEERE zal Zich aan Egypte doen kennen; en zij zullen dienen met slachtoffer en spijsoffer en de HEERE geloften doen en betalen. (22) Zo zal de HEERE Egypte geducht slaan en genezen, en zij zullen zich tot de HEERE bekeren, en Hij zal Zich door hen laten verbidden en hen genezen.
 
Jesaja 19:23-25
(23) Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur de HEERE dienen. (24) Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, (25) omdat de HEERE der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël.
 
Jesaja 19:5-10
Dan zal het water uit de zee verdrogen en de rivier zal drooglopen en opdrogen, (6) zodat de rivieren stinken, de Nijlarmen van Egypte leeglopen en droog worden, riet en biezen verwelken. (7) De vlakte langs de oevers van de Nijl, en alles wat bij de Nijl gezaaid is, verdroogt, verwaait en is niet meer. (8) De vissers zullen zuchten en treuren, allen die de angel in de Nijl uitwerpen; zij die het net over het water uitspannen, zullen verkwijnen. (9) De vlasbewerkers zullen beschaamd staan, evenals de linnenwevers; (10) en zijn steunpilaren zullen verbrijzeld worden, alle loonarbeiders zullen zielsbedroefd zijn
 
Jesaja 19:2-3
Dan zal Ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk; (3) en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen.
 
 
Vandaag lezen we: Leviticus 9:1-24 Titus 3:1-15
www.woonbijbel.nl
L.P. Dorenbos, 19 augustus 2015(2013)