L.P. Dorenbos Bijbelplan Dagboek 16 september 2015

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Bijbelplan Dagboek 16 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Lezen: Numeri 5:1-31 Inhaaldag
 
Numeri 5:1-31
 
Numeri 5:3
gij zult hen buiten de legerplaats zenden, opdat zij hun legerplaats niet verontreinigen, daar ik toch in hun midden woon.
 
Numeri 5:6
een of andere zonde doet, die mensen begaan, en daardoor ontrouw worden aan de HEERE, zodat hij een schuld op zich laadt,
 
Numeri 5:13
zonder dat het aan haar man bekend werd, daar het verborgen bleef, dat zij zich verontreinigd had, en er geen getuige tegen haar was, en zij niet betrapt werd,
 
Numeri :5:14
en wanneer de geest der jaloersheid over hem komt,
 
Numeri 5:21
Dan stelle de HEERE u tot een vervloeking en verwensing onder uw volk, doordat de HEERE uw heup doe invallen en uw buik doe opzwellen,
 
Numeri 5:22
Daarop zal de vrouw zeggen: Amen, amen.
 
Numeri 5:28
Heeft de vrouw zich echter niet verontreinigd en is zij rein, dan zal zij ongestraft blijven en zwanger kunnen worden.
 
Numeri 5:29
Dit is de wet op gevallen van jaloersheid als de vrouw zich misgaan heeft tegenover haar man en zich verontreinigd heeft,
 
Inhaaldag
 
Gedicht Bijbel 16 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Amen, amen
 
Als die twee tot één vlees zijn geworden
dan kan geen mens dat meer scheiden
want hun heiligheid is samen gevloeid
vruchtbaar en tot vermenigvuldiging
 
Als het wonder van deze drieëenheid
want wij zijn bijna Goddelijk gemaakt
en de samenvloeing tot een leven leidt
dan ziet God en zegt het is zeer goed
 
Zie de mens, zoals Ik heb geschapen
Ik ben de Mens die verzoening geeft
opdat wij weer eeuwig blijven leven
en met vreugde volhardend nu leven
 
Dat wat rein en heilig is geschapen
is voor de vijand een gewilde prooi
want als je lichaam verontreinigd is
ben je er levenslang door aangetast
 
God zegt: weest heilig Ik ben heilig
Ontheilig je je dan ontheilig je Mij
Je valt in handen van de pornoduivel
en die houd je ver weg van je God
 
God geeft daarom altijd een uitweg
belijd je zonden op het kruis altaar
Jezus gaf zijn leven voor onze zonde
Hij vergeeft uit genade niet verdiend
 
Kijk toch hoe je rein en heilig leeft
en de liefde bloeit met seksualiteit
en de kinderen lachen in de straten
en vrede gemeenschap is ons deel
 
Vaders moeders ouders grijp moed
schudt al jullie ongerechtigheid af
Woon in het huwelijksleven boek
het handboek hoe je opvoeden kan
 
Laat je niet door lust gelal pakken
weersta in Gods leger deze aanval
Houd heilig wat je hebt gekregen
laat bloeien als je één vlees bent
 
Numeri 5:1-31 Inhaaldag
 
Gedicht 16 september 2009 L.P. Dorenbos

 
Gedicht 1 oktober 2006 L.P. Dorenbos
 
Rosh Hashana en Yom Kippoer
 
We maakten van de sabbat de zondag
We vieren niet de grote verzoendag
We weten niet wat loofhuttenfeest is
en maken van kerst een winterfeest
 
We noemen de maanden naar afgoden
We maken van dagen hemellichamen
Ons recht is Grieks, Romeins gebogen
Plato en Aristoteles zitten in ons hoofd
 
We hebben Gods beloften afgezworen
Geen plaats voor het uitverkoren land
Zijn verkoren volk moet zich bekeren
Hun getto's en holocausten af en aan
 
We zijn de profetie en de weg kwijt
We dwalen doelloos in de toekomst
Een stem klinkt: Gij zijt mijn Zoon
Mijn welbehagen, hoort zijn stem!
 
De nieuwe hemel en aarde komen
Jeruzalem met de gouden poorten
Het grote Babylon valt in één uur
Jezus komt terug op de Olijfberg
 
Zijn getuigenis is geest der profetie
Daarom verachtert de profetie niet
De volkeren woelen op ijdelheid
Bekeer want zijn Koninkrijk komt
 
Deze is mijn Zoon hoort naar Hem
Mijn Zoon, die Ik heden verwekt heb
U is heden geboren de Heiland
en aan zijn koningschap is geen einde
 
God gaf zijn eeuwigdurende beloften
Hij komt spoedig met grote kracht
Dan zullen wij weer eeuwig leven
Komt allen en ontvang het om niet
 
Numeri 5:1-31 Inhaaldag
 
Woord voor de dag 16 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Numeri 5:28
Heeft de vrouw zich echter niet verontreinigd en is zij rein, dan zal zij ongestraft blijven en zwanger kunnen worden.
 
Inhaaldag
 
Numeri 5:1-31 Inhaaldag
 
Gebed Bijbelplan 16 september 2011 L.P. Dorenbos
 
De wet op de jaloersheid
 
HEERE God, Gij zijt een jaloers God. Gij duldt de zonde niet. U bent een heilig God. Wees heilig want Ik ben heilig, zegt U. U neemt het heel nauw als het gaat om de relatie tussen man en vrouw. Gij zult niet echtbreken, zegt U. En als de verdenking er is dat een vrouw gemeenschap heeft gehad met een ander dan haar man, dan moet de man met de vrouw naar de priester. De priester neemt het heel serieus. Als het waar is, dan zal zij niet meer zwanger worden en haar schande dragen onder het volk.
Hoe heilig is de HEERE. Hoe komt het er op aan dat wij geen aanleiding geven tot jaloersheid. Het komt heel nauw. God is goed. God wil ons leven heiligen. God wil ons dichtbij Hem houden. De heiligheid in het huwelijk is heel belangrijk. Daar vallen de beslissingen. Daarom zijn Gods liefdesgeboden ook zo concreet. Je hoeft je niet af te vragen wat je moet. Het staat allemaal met naam en toenaam beschreven. Lees het en je weet het.
En de Bijbel spreekt er niet omheen. De Bijbel geeft voorbeelden van mensen die verkeerd gegaan zijn. En dat liegt er niet om. God is een heilig God. Wees heilig want Ik ben heilig. God is goed. En als de farizeeën dan bij Jezus komen met hun schijnheilige zaken over huwelijk en realiteit, dan zegt Jezus tegen deze witgepleisterde graven, holle klanken enz. Jullie weten: Er staat geschreven, Gij zult niet echtbreken, maar Ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, pleegt reeds echtbreuk. Dat liegt er niet om.
Wat een hoererij wordt en dan gepleegd. De billboards en de televisie en de porno lijnen zijn er vol van. En hoe wordt de begeerte in de straten en in de media niet gepropageerd. En hoe bezondigen we ons daar niet aan. Wij denken dat dat dan niet zo erg is, maar het is vanuit Gods heiligheid een verschrikkelijke zonde. De verleiding tot lust is een zware verzoeking en velen vallen ervoor. Het is een geweldige truc van de duivel om daar de samenleving mee stuk te maken. Het is een ramp.
Daarom moeten we deze geboden van God bloed serieus nemen. Lees wat de straf is als een vrouw ontrouw is. In Spreuken wordt dat ook heel sterk omschreven. Hoe kunnen vrouwen niet een verleiding zijn. Blijf er verre van. Iedere man wordt er door bedreigd. De oplossing is niet dat je er niet meer mee te maken krijgt, maar dat je er verre van moet blijven. God wil ons daar bij helpen. God is goed. God wil ons helpen.
Hij weet de kracht van de zonde van de satan in het leven van ons mensen. Dank U HEERE dat U er zo duidelijk over spreekt. U laat het voor uw troon komen om de ernst ervan te onderschrijven. HEERE help. Dank U wel dat U ons wilt helpen. En ons waarschuwt. Daarom is het zo belangrijk dat wij ons zelf en onze kinderen helpen bij de opvoeding tot relatievorming en seksualiteit. Daar gaat zoveel verkeerd. We moeten weer een radicale keer brengen in het denken over seksualiteit en relatievorming. Een morele revolutie. Dank U wel. HEERE dank U wil voor dit hoofdstuk uit Numeri. Dank U wel voor dit stuk. We loven en we prijzen uw naam.
Amen
 
Numeri 5:1-31 Inhaaldag

 
Hedenmorgen 16 september 2013 L.P. Dorenbos

 
HEERE God, genade en genade alleen

 
Dank U wel. Wij zijn geborgen in uw hand. Wij mogen schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dank U wel. Wat een genade. Genade en genade alleen. Het zijn de gunstbewijzen des HEEREN dat wij niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw, o HEERE. U hebt ons eerst liefgehad. Hoe zouden wij anders kunnen leven. Dank U wel. Uw striemen brachten ons genezing. Uw ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar U uit gaat. Dank U HEERE, U werkt zowel het willen als het werken. Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe. En een ieder die dorst heeft, kome en neme het water des levens om niet. Dank U wel, het is enkel genade. Dank U wel. Het was Grote Verzoendag. Jom Kippoer. Dank U wel dat U onze grote Hogepriester bent en we daarom met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade. U brengt ons de verzoening van onze zonden. U gaf uw leven voor ons. En wie heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden. Daarom zingen wij de liederen van liefde en genade. Daarom kunnen wij in de grootste nood liederen zingen in de nacht. Want U laat ons nooit in de steek. HEERE, vergeef ons onze eigen gerechtigheid. U kwam naar ons toe. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. U voert de strijd in de hemelse gewesten tegen de boze machten in de lucht. Waar U komt gaat de boze op de vlucht. U geeft ons uw wapenrusting. U beschermt ons tegen de brandende pijlen van de boze. U geeft ons uw Woord als het zwaard des Geestes. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dank U wel dat U met uw kracht in mijn zwakte neerdaalt. Dank U wel. Dank U wel dat we opgaan naar het Loofhuttenfeest. Dank U wel dat we nu elke keer het avondmaal mogen vieren. Dank U wel.
Amen

 
Numeri 5:1-31 Inhaaldag

 
Vanmorgen 16 september 2015 L.P. Dorenbos

 
Prinsjesdag Troonrede:
Verruwing in de samenleving begint in de moederschoot
Mensen maken zich zorgen over onderwerpen als de verruwing in de samenleving en de onderlinge omgangsvormen.

 
Al deze maatregelen, hervormingen en investeringen dragen bij aan verder economisch herstel en aan het behoud van de hoge kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Die kwaliteit heeft ook een immateriële kant. Mensen maken zich zorgen over onderwerpen als de verruwing in de samenleving en de onderlinge omgangsvormen. In Nederland gaan tolerantie en veel ruimte voor het individu traditioneel samen met een sterk ontwikkelde solidariteit en onderlinge betrokkenheid. Die gedeelde waarden vertegenwoordigen een groot maatschappelijk kapitaal. Ze zorgen ervoor dat alle inwoners van het Koninkrijk zich in vrijheid kunnen ontplooien, zich beschermd weten en zich thuis kunnen voelen. Deze gekoesterde manier van leven staat ook centraal tijdens de gezamenlijke viering van 200 jaar Koninkrijk. Samen met de Caribische delen van het Koninkrijk blijft Nederland werken aan een goede toekomst.
De overheid heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van gedeelde waarden. De integriteit van het openbaar bestuur mag niet ter discussie staan. De overheid stelt regels en handhaaft die om de openbare orde en veiligheid te bewaken. Waar onder- en bovenwereld vermengd raken, wordt dit aangepakt. Daarvoor komt extra geld beschikbaar.
Waarden zijn echter niet alleen een zaak van de overheid, maar ook van alle inwoners van ons land. Wie het eigen belang of de eigen overtuigingen boven alles stelt, beperkt de ruimte voor een ander en zet collectieve waarden en verworvenheden onder druk. Juist de normale en respectvolle omgang met elkaar vraagt om alertheid en een actieve houding van ieder van ons, zoals dat past in de lange Nederlandse traditie van verantwoordelijk burgerschap. Dit geldt zeker wanneer agenten, wegwerkers, ambulanceverpleegkundigen en anderen die met hart en ziel werken voor de publieke zaak, te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld.

 
Column L.P. Dorenbos voor volgende mailing Schreeuw om Leven
 
 
Verzet tegen verruwing
 
In de Troonrede maakte de koning zich zorgen over de verruwing in de maatschappij. Terecht, want elke dag worden honderd kinderen wreed en ruw in ons land in de abortusklinieken gedood. De regering roept ons burgers op om op te komen voor de bescherming van ieders leven. Dus de Wet ‘afbreking’ zwangerschap van 18 december 1980 moet op de kortst mogelijke termijn worden afgeschaft. Dank u voor uw volhardende inzet voor ons werk. We zien u dan ook graag op 12 december voor de Stille Gebeds Mars voor het Leven in politiek Den Haag.
 
De HEERE God schaft abortus af
 
Er zijn nu meer dan één miljoen kinderen omgekomen. Abortus wordt met hand en tand verdedigd. De cultuur van de dood heerst in ons land. Maar God haat het vergieten van al het onschuldig bloed. De wereld schudt. Het Midden-Oosten brandt. Men heeft het op Jeruzalem, de Joden en de Christenen gemunt. De HEERE Jezus roept ons op om ons te verootmoedigen en te bekeren en aan de slag te gaan, voordat het te laat is. Zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid komt met spoed. Daar zal abortus afgeschaft zijn. Lees de Bijbel naast je krant en je krijgt de vergezichten scherp voor ogen.
 
God doet wonderen op gebed
 
Nehemia zag Jeruzalem verwoest, bad en ging aan de slag, Nehemia 1,2. Koning Josafat was bang tot een Leviet riep: Koning, het is niet uw strijd, maar de strijd is des HEEREN. Hij gaf de overwinning, 2 Kronieken 20. De vijand was twee keer zo sterk, maar koning Asa riep uit tot de HEERE God, die het vijandelijk leger op de vlucht stuurde, 2 Kronieken 14. Elia was een mens zoals wij en hij bad een krachtig gebed en het regende drie jaar en zes maanden niet, Jakobus 5. De HEERE Jezus zegt: dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten, Markus 8:29. Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkende op het gebed dezer plaats, 2 Kronieken 7:15. God doet wonderen op gebed. Bidden (en vasten) dus!
 
 
L.P. Dorenbos
W. Dorenbos-de Lange
 
Numeri 5:1-31 Inhaaldag