L.P. Dorenbos Bijbelplan Dagboek 17 september 2015

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Bijbelplan Dagboek 17 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Lezen: Numeri 6:1-21 1 Timotheüs 1:1-11
 
Numeri 6:1-21
 
Numeri 6:2
de nazireeërgelofte, om zich aan de HEERE te wijden,
 
Numeri 6:3
dan zal hij zich van wijn en bedwelmende drank onthouden,
 
Numeri 6:5
Al de tijd van zijn nazireeërgelofte zal geen scheermes over zijn hoofd komen;
 
Numeri 6:8
Al de tijd van zijn nazireeërschap is hij de HEERE heilig.
 
Numeri 6:18
en het hoofdhaar van zijn nazireeërschap nemen en het in het vuur onder het vredeoffer werpen.
 
Numeri 6:20
Eerst daarna zal de nazireeër wijn mogen drinken.
 
1 Timotheüs 1:1-11
 
1 Timotheüs 1:3
om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen,
 
1 Timotheüs 1:5
En het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof.
 
1 Timotheüs 1:9
wel wetend dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars,
 
1 Timotheüs 1:11
in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd.
 
Gedicht Bijbel 17 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Het kind, de HEERE heilig
 
Wat je beloofd heb moet je doen
Doe het zolang je beloofd hebt
Zolang ben je de HEERE heilig
We zetten ons in voor het leven
 
Zolang onze kinderen sterven
en zij schreeuwend om leven
in hun moederschoot sterven
strijden wij tegen hun moord
 
Wie heeft ooit zoiets bedacht
om de kinderen al martelend
uit de baarmoeder te snijden
zo wreed kan je toch niet zijn
 
Kijk het kindje op zijn echo
Hoe teer zijn beide armpjes
kijk, je ziet het hoofdje ook
het zwemt heel vredig rond
 
Het zal toch niet waar zijn
daar komt een ijzeren priem
en trekt het kindje in stukken
zij heeft een gat in haar leven
 
Wij willen elkaar beschermen
alle mensen hebben rechten
wij zullen nooit discrimineren
de waardigheid van elk leven
 
Zelfbeschikking van de vrouw
is een groot recht te koesteren
zij zal haar leven verdedigen
als men haar vrucht bedreigt
 
Baar betekent barmhartigheid
wat zwak is krijgt beschutting
s.o.s. Je redt een mens in nood
moeder is zijn veiligste plaats
 
Moord in de moederschoot
is de kop in de ochtendkrant
de hele wereld vol afschuw
als een kind wordt vermoord
 
Spartelend gemarteld gedood
dat is wat met abortus gebeurt
je kunt het op de foto's zien
een slagveld is er niets bij
 
Was kindje bij ons rechteloos
de engelen namen het teder
het zingt nu in Gods hemel
bij de gebrokenen van hart
 
Zij bidden voor hun moeders
die door leugen zijn gepakt
al onze kinderen mogen leven
niemand is toch ongewenst
 
Abortus is een groot kwaad
zinloos geweld en terrorisme
abortus is huiselijk geweld
geen kind is er meer veilig
 
Landgenoten en majesteit
kabinet en beide kamers
Zij die in hoogheid zitten
laat leven weer leven zijn
 
Numeri 6:1-21 1 Timotheüs 1:1-11
 
Woord voor de dag 17 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Numeri 6:8
Al de tijd van zijn nazireeërschap is hij de HEERE heilig.
 
1 Timotheüs 1:5
En het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof.
 
Numeri 6:1-21 1 Timotheüs 1:1-11

 
Gebed 17 september 2011 L.P. Dorenbos
 
Mars Berlijn
 
Een stad vol kruisen. De HEERE is aldaar. We lopen met de vrede. De liefde van de HEERE. Mijn Jezus is gestorven voor alle mensen, HEERE. Hoe ver ze ook dwalen. U bent er steeds weer. Dank voor genade. Die werd mijn deel. Ondanks mijn vele zonden. Nam U mij helemaal aan. HEERE help mij strijden. Heel dicht bij U gaan. Ik wil bij U schuilen. De allerhoogste plaats. Niets kan mij overkomen. Want U beschermt mijn hart. Mijn leven is in uw hand.
Wij denken dat we zwak zijn. Maar in U zijn wij sterk. Dank dat we mogen leven. Wij proclameren uw grote naam. Dank dat ook al uw engelen ons omringen met uw naam. Dank voor uw grote leger. Ze zijn niet te verslaan. Dank dat dat is gegeven. Het is heel dichtbij. U woont in ons leven, ons hart en in ons hoofd. Reinig mijn hart en leven HEERE. We geloven dat U altijd met ons bent.
Het kan heel spannend zijn. De boze gaat tekeer. Een briesende leeuw die woelt om ons te verslinden. De duivel is bezig om ons te verslinden, te doden en kapot te maken. Dank U wel dat U ons hebt gewaarschuwd. U weet hoe krachtig de boze is. Dank voor uw grote genade. HEERE help ons in de strijd. Dank dat U ons voorlicht over de gevaren. En hoe de zekere weg te gaan.
Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Het schijnt als een licht in een duistere plaats. En daar waar licht verschijnt verdwijnt de duisternis. Dank HEERE voor uw nabijheid. Het is groot licht. Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben. Dank U wel. Want U zegt het, dus het is de waarheid.
Help ons om die waarheid te aanvaarden en volkomen te geloven om zeker te zijn dat we in uw wegen blijven wandelen. We loven en we prijzen U. We zijn dankbaar dat U ons zegent met uw liefde. Dank U wel dat U ons nooit in de steek laat. Dank voor alle hulp. We staan met U in verbinding. U staat met ons in verbinding.
We waren in Berlijn. De stad waar zoveel leed is geleden. Wat een oorlog. Wat een verdriet. Wat een ellende. Wat een straf. HEERE ontferm U over deze stad. Dank U wel. Dank U dat uw woord door de stad klonk. De kruisen werden op de Mars voor het Leven gedragen door meer dan 2000 deelnemers, jong en oud. Waardig werden de kruisen gedragen.
Met schelle fluitjes werden de tegenstanders opgehitst om de vredige mars te verstoren. De Polizei was als een schild om de mars. Krachtig en direct traden ze op. De deelnemers moeten in vrede lopen. We moeten met liefde de tegenstanders tegemoet treden. God heeft ons gered en wil ook de anderen redden.
Wij moeten de liefde van Jezus laten zien en de mensen tot jaloersheid verwekken. God is goed en nooit genoeg te prijzen. Wat een zegen om te weten dat overal in de wereld de liefde voor het leven is. We lopen mee. We spreken met de leiding. We zijn verbonden in Hem. Met elkaar. Dank U wel, dat we er mochten zijn. We bemoedigen elkaar. Prijs de HEERE.
Amen
 
Numeri 6:1-21 1 Timotheüs 1:1-11

 
Hedenmorgen 17 september 2013 L.P. Dorenbos

 
De Troonrede: De Koning spreekt: Gebed voor het leven

 
HEERE in de hemel. Dank U wel. U ziet neer op ons land. U zoekt de rechtvaardigen om hen te zegenen en te behoeden. U doet uw aangezicht over hen schijnen. U licht hen bij door uw woord en uw Geest. Dank U wel. De genade komt van U. U richt hun voet op het rechte pad. Van U komt alle zegen en alle vrede en alle kracht. Dank U wel. U bent vol van genade en goedheid.
Uw striemen brachten ons genezing. Wij verdienen de dood. Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Als ik het goede wil doen is het kwade mij nabij. Kom mijn ongeloof te hulp. Dank U wel dat U uw leven gegeven hebt tot verzoening van mijn zonden. En niet alleen voor die van mij maar voor die van de gehele wereld. Uw genade is mij genoeg.
Dank U wel dat wij onszelf en ons hele land aan U mogen opdragen. HEERE, vergeef ons onze zonden. Wij hebben gezondigd. Wij hebben U in de steek gelaten. Wij hebben U verlaten. Wij zijn afgoden gaan aanbidden. Wij staan in hoogmoed op. Wij bidden wel maar brengen het in hebzucht door. Wij geloven wel, maar doen er niet naar. HEERE, ontferm U. HEERE, vergeef.
Dank U voor uw woord en uw Geest. Elke morgen komt uw Woord weer naar ons toe. U vervult ons hart met uw liefde en uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En die waarheid zet ons vrij. U bent de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus de Zoon van God. Dank U wel dat U gekomen bent voor ons. U hebt ons eerst liefgehad.
Dank U wel. Want wie heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden zegt Messias Jezus. Ze hebben Mij vervolgd en ze zullen ook U vervolgen. Maar maak je geen zorgen wat je zult spreken, want Ik zal je de woorden te binnen brengen. Ze kunnen je wel je lichaam afnemen, maar je bent geborgen in mijn hand.
Ik leg mijn leven af, maar Ik zal opstaan uit de dood. Ik ben de eersteling uit de doden. En jullie zullen Mij volgen. Ik regeer vanuit de troon van God. Ik stuur jullie de Trooster, de Heilige Geest opdat Ik altijd bij jullie blijf wonen. Ik laat jullie niet als wezen achter. De Heilige Geest zal je alles te binnen brengen. Hij zal je omringen met mijn vrede en mijn liefde en mijn kracht.
Ik spreek tot je door mijn woord en door mijn Geest. Mijn woord is mijn openbaring aan jullie. Het gras verdort, de bloem valt af, maar mijn woord houdt stand in eeuwigheid. Als Ik spreek dan komt dat woord bij mensen en dat woord zal nooit ledig terugkeren. Mijn woord moet klinken. Mijn woorden zijn woorden van kracht. Als Ik spreek dan gaat daar kracht van uit.
Spreek het woord dan uit. Laat het klinken. Zet het in de krant. Hang het aan de muur. Zet het op Billboards. Spreek het hardop. Heb het altijd bij je. Mijn woord is in je hart, in je hoofd. Je hebt het altijd bij je. Mijn woord is mijn openbaring. En mijn openbaring spreekt tot je hart. Dat woord van Mij leest dus jouw hart en je leven. Het maakt een recht spoor. Scheid goed van kwaad.
HEERE, wat een heerlijke gedachte dat U het licht de wereld bent. Dat U het levende water bent. U biedt het water aan en U zegt een ieder die dorst heeft, kome en neme het water des levens om niet. U bent de fontein de levens. Als wij van dat water drinken dan zullen wij nimmer dorsten maar wij zullen het water des levens hebben. Wat een genade. HEERE, ik wil van dat water drinken.
Dank U wel, dat U het om niet aanbiedt. Bied het ook vandaag weer aan. Wij mogen het aanbieden. Wij mogen het proclameren op de hoeken van de straten. Wij hoeven niet zelf iets te bedenken. Wij hoeven het alleen maar te proclameren. Wij hoeven het alleen maar open te leggen. Wij mogen het alleen maar aanbevelen. U werkt het willen en het werken, Genade en genade alleen.
Vergeef ons onze werkheiligheid. Vergeef ons onze hartstocht. Vergeef ons onze schuld. Geloof zonder werken is dood. Vergeef ons onze vrome schijnheiligheid. Wij bijten en vereten elkaar. Wij hebben de liefde ingeruild voor egoïsme. Wij hebben de ander niet lief als onszelf. Wij laten de eenzame en de weduwe en de wees achter in hun druk. Vergeef ons onze schuld.
Wat een zegen dat we steeds opnieuw door U zelf bij de kladden gepakt worden om weer op de weg ten leven gezet te worden. Het is heerlijk om door U telkens weer bij de hand genomen te worden om weer op het rechte pad te komen. U gebruikt daar ook anderen voor. U gebruikt daar ook mij voor. HEERE, doe mij wandelen in uw woord.
Verlicht mijn handel en wandel door uw Heilige Geest. Dank U wel dat U dat doet. Dank U wel dat ik in vrijmoedigheid mag toegaan tot de troon van uw genade. HEERE, wat een genade. Ik kom in afhankelijkheid naar U toe. Ik buig mijn knieën voor U. Ik heb gezondigd, maar U redt mij van de dood. Uw genade is mij genoeg.
Dank U wel dat U bidt voor mij. Ik bid, maar U wist al wat ik moet bidden. U bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen voor mij want ik weet niet wat ik moet bidden naar behoren. Wat een grote kracht. Uw ogen doorlopen de ganse wereld om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar U uitgaat. HEERE, richt mijn hart op U, want uw ogen zijn op mij.
Help mij om mij te beijveren om in die roeping en verkiezing te blijven. U geeft mij de kracht in mijn zwakheid. Als ik zwak ben dan ben ik sterk. Vergeef mijn gaan in mijn eigen kracht en eigenwijsheid. Wat is mijn kracht vergeleken bij U. Wat een hoogmoed dat ik U de weg zou kunnen wijzen. U bent de weg, de deur, de herder, het brood, het water, het licht. Help mij U te volgen.
HEERE ik word en steeds blijer van. Ik kan wel jubelen van blijdschap. Met uw engelen steeds luider het halleluja koor zingen. Want nog een korte tijd en U gaat uw Koninkrijk herstellen. We loven en we prijzen uw heilige naam. Nu worden wij nog in zonde ontvangen en geboren, maar U komt met grote kracht om uw rijk van recht en gerechtigheid te herstellen. Dank U wel.
De wereld wankelt, de aarde schudt. De machten gaan te keer. De boze probeert uw uitverkoren volk de zee in te jagen. Uw volk zondigt op vele terreinen. Help hen om U als hun Messias te zien. Dank U dat U ons nog uitzendt om wereldwijd uw naam groot te maken. Dank U dat mensen tot geloof gaan komen op zovele plaatsen in de wereld. Opwekking breekt uit. Doe dat ook in ons land.
De koning spreekt de troonrede uit in de Ridderzaal in Den Haag. Wij bidden ons land en ons volk uw zegen toe. HEERE, vergeef ons onze schulden. HEERE, zet ons recht op onze voeten. Doe ons in uw kracht gaan. Wij belijden onze schuld. Wij zondigen. Wij doden de kinderen in de moederschoot. Abortus is de Moloch vandaag. Uw oordeel staat vast.
HEERE, U hebt ons geroepen voor dit werk. Wij mogen deze zonden ontmaskeren. HEERE, maak ons sterk. Doe ons uw naam te verkondigen. Hier in Hilversum. De mediastad. Wij bidden om krachtig ingrijpen in medialand. De bezuinigingen zijn een krachtig wapen daarin. Wil ook de commerciële media aanpakken om de liederlijkheid te stoppen.
Doe de gebeden vermenigvuldigen en doe het woord bij de daad klinken. Waai door de financiën van uw kinderen heen om de eenzamen en de armen en de ouderen te helpen. Zegen de plannen voor nieuwe impulsen om uw woord in Hilversum te laten klinken. Zegen het Inloophuis voor ouderen. Dank U voor de zegen die het al verspreid.
Dag van de Troonrede, de derde dinsdag van september, is onze traditie. Zegen ons land. Raak de harten van de politici aan. Treed handelend op. Werk uw woord in ons land. Ontferm U over ons. Zegen allen die in hoogheid gezeten zijn. Dank U wel dat U luistert naar de gebeden van uw kinderen. Dank U wel dat U woont op de gebeden van de heiligen. Er is hoop, red ons land.
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader en van Christus Jezus, onze HEERE. Wij weten dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige maar... voor al dat ingaat tegen de gezonde leer, in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd.
De HEERE nu sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: De HEERE zegene u en behoede u; de HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zult gij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen. Ook wij geënt op de stam vanuit uw troon der genade in de hemel.

 
Numeri 6:1-21 1 Timotheüs 1:1-11
 
Vanmorgen 17 september 2015 L.P. Dorenbos
 
 
Maandelijks protest bij hoofdkantoor van IPPF in Londen
 
Wolfgang Herring de vurige katholieke pro life strijder kwam terug uit Londen bij ons langs op weg naar een gesprek in het klooster van de Wereldorde in Amsterdam de volgende dag. We kennen hem al jaren vanuit onze contacten in Duitsland. Hij leidt de katholieke Marsen voor het Leven in München en verhaalt hoe hij de aanvallen op de Twintowers op 9/11 2001 als ingrijpen van God ziet. Bij de mis nu 11 september heeft hij met klem gewezen hoe vandaag ook de moord op de ongeborenen basis is van de oordelen die ons treffen en treffen zullen. Hij sprak over de rede van Jezus over de laatste tijden. Velen vinden hem te radicaal en willen hem de mond snoeren. Nu kwam hij terug van Londen waar met een kleine groep maandelijks wordt gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van de IPPF: De International Planned Parenthood Federation. Hij beloofde de informatie te mailen. Was nieuw voor mij dat het hoofdkantoor in Londen stond. Deze avond werd ook door de pro life beweging in Amerika een tv appeal en gebed uitgezonden waar je wereldwijd op in kon loggen. Heb Astrid gevraagd om ons op de hoogte te houden. Wolfgang werd gebeld door zijn juridische hulp die moet opboksen tegen de stad München die op alle manieren probeert geen toestemming te geven voor den volgende Mars voor het Leven. Ik word op de hulpverlenings lijn gebeld door Esther uit New York. Wolfgang is net als John Smeaton van Spuc en Life site News John Henry Weston bezorgd over de verslapping van de pro life strijd door de nieuwe paus Benedictus. Wolfgang heeft vreselijke last van zijn rug. Ik breng hem naar René en Francis Carrière waar hij gastvrij mag slapen.
 
Bert
 
 
Numeri 6:1-21 1 Timotheüs 1:1-11