L.P. Dorenbos Bijbelplan Dagboek 18 september 2015

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Bijbelplan Dagboek 18 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Lezen: Numeri 6:22-7:47 1 Timotheüs 1:12-20
 
Numeri 6:22-7:47
 
Numeri 6:24
De HEERE zegene u en behoede u;
 
Numeri 6:25
De HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
 
Numeri 6:26
De HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
 
Numeri 7:3
als hun offergave brachten zij voor het aangezicht des HEEREN; zes overdekte wagens en twaalf runderen, één wagen voor elke twee vorsten en voor ieder één rund, en zij brachten ze vóór de tabernakel.
 
Numeri 7:5
geef ze aan de Levieten, naardat ieder voor zijn dienst behoeft.
 
Numeri 7:11
Laat op elke dag één vorst zijn offergave voor de inwijding van het altaar brengen.
 
Numeri 7:13
Zijn offergave bestond uit één zilveren schotel, honderd dertig sikkels in gewicht, en één zilveren sprengbekken van zeventig sikkels, naar de heilige sikkel, beide gevuld met fijn meel, aangemaakt met olie, tot een spijsoffer;
 
Numeri 7:14
één schaal van tien sikkels goud, gevuld met reukwerk;
 
Numeri 7:15
één jonge stier, één ram en één eenjarig schaap tot een brandoffer;
 
Numeri 7:16
één geitebok tot een zondoffer;
 
Numeri 7:17
en tot een vredeoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf éénjarige schapen.
 
Numeri 7:18
Op de tweede dag bracht Netanel, de zoon van Suar, de vorst van Issakar, zijn offergave
 
1 Timotheüs 1:12-20
 
1 Timotheüs 1:13
maar mij is ontferming bewezen,
 
1 Timotheüs 1:14
en zeer overvloedig is de genade van onze HEERE geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus.
 
1 Timotheüs 1:15
Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.
 
1 Timotheüs 1:17
De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
 
1 Timotheüs 1:18
opdat gij u, daarnaar richtend, de goede strijd strijdt
 
Gedicht Bijbel 18 september 2007
 
Troonrede
 
De HEERE
nu sprak tot Mozes:
Spreek tot Aäron en zijn zonen:
Zo zult gij de Israëlieten zegenen:
 
De HEERE
zegene u
en behoede u;
 
De HEERE
doe zijn aangezicht
over u lichten
en zij u genadig;
 
De HEERE
verheffe
zijn aangezicht
over u en geve u vrede.
 
Zo zullen zij mijn naam
op de Israëlieten leggen,
en Ik
zal hen zegenen.
 
Numeri 6:22-7:47 1 Timotheüs 1:12-20
 
Woord voor de dag 18 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Numeri 6:25
De HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
 
1 Timotheüs 1:15
Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.
 
Numeri 6:22-7:47 1 Timotheüs 1:12-20
 
Gebed 18 september 2011 L.P. Dorenbos
 
Wij danken U HEERE. Wij loven uw naam. HEERE daal neer met uw grote kracht. U bent de Schepper van hemel en aarde. Niets is onmogelijk voor U. U hebt de wereld overwonnen. U volvoert uw plan. U hebt het geopenbaard in uw woord. Uw woord is de waarheid. U openbaart U aan ons door uw woord en uw Geest. U hebt ons niet als wezen achtergelaten. U bent machtig. Wij schuilen aan uw hart. Wij zijn geboren aan uw hart. U laat ons nooit in de steek. Als U uw leven voor ons hebt overgegeven, wat kan ons dan nog scheiden van de liefde van God. Niets dus. Maar dan ook niets. Zelfs de dood niet. Ze kunnen wel je lichaam nemen, maar je ziel is geborgen in Christus in God. Gode zij dank, die ons liefheeft en met zijn koorden van liefde door dit tranendal heen helpt. We mogen U eeuwig loven en prijzen. We kunnen verdrukt worden. Maar U geeft ons kracht. We kunnen zwak zijn, maar in U zijn wij sterk. Met U lopen we op een legerbende in. Met U springen we over een muur. Wat een geweldige kracht. En daar staat uw woord vol van. Het kan niet stuk. Doe ons wonen in uw woord. Uw woord is de waarheid. Een richtsnor voor ons leven. Als we allemaal de Bijbel zouden gaan leven dan hebben we opwekking. Dank U wel dat we ons daar naar mogen uitstrekken Dank U voor de kalender die we hebben mogen verzenden. Het hele rooster staat daar in. Mogen velen het oppakken en beginnen dit schema mee te lezen. Doen ze dat niet. Wilt U dan ons helpen om het wel te doen. Vergeef ons onze leesloosheid. Doe ons wonen in uw woord. Doe ons uw woord mediteren bij dag en bij nacht. Het is heerlijk om in uw woord te wonen. We ontdekken opnieuw en opnieuw nieuwe diepten. Dank U wel. Dank U wel.
We loven en we prijzen uw naam. Het kan niet stuk. Glorie voor uw naam. Prijs de HEERE. De HEERE zegene u en behoede u; de HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen. Amen

 
Numeri 6:22-7:47 1 Timotheüs 1:12-20
 
Vanmorgen 18 september 2015 L.P. Dorenbos
 
De Troonrede: U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.
 
Numeri 6:22-27
 
22 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
23 Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israels zegenen, zeggende tot hen:
24 De HEERE zegene u, en behoede u!
25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!
27 Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen zegenen.
 
De priesterlijke zegen. Numeri 6:22-27. Zo zegent God ons ook vandaag. En ‘s morgens als we gezegend worden in de kerk bij het begin van de preek. Het is de opdracht die de HEERE God gaf. Het was alsof deze week ook de Koning sprak toen hij de troonrede afsloot:
 
Leden van de Staten-Generaal,
Nederland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. Ervoor zorgen dat dit zo blijft, vraagt om ieders inzet en om blijvend investeren in de samenleving. In een instabiele internationale omgeving en een samenleving in verandering dienen zich continu nieuwe vraagstukken aan. De komende periode staat voor de regering in het teken van bijdragen aan internationale stabiliteit en werken aan verder economisch herstel, aan groei van de werkgelegenheid en aan een goede uitvoering van de ingezette hervormingen. Zo blijft Nederland een land dat iedereen kansen en vertrouwen in de toekomst biedt. Daaraan werkt de regering samen met u. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.
 
Zo sloot de koning af en vatte daarin het slot van de troonrede samen. ‘Zo blijft Nederland een land dat iedereen kansen en vertrouwen in de toekomst biedt’. En ook zij die (nog) niet geloven mogen ‘zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden’.
Daarom is het geweldig dat we vandaag opgeroepen zijn door Paulus in zijn eerste brief aan Timotheüs 2:1-6 om te bidden voor allen die in hoogheid gezeten zijn:
1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;
2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.
3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;
4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.
5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;
6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;
 
Waarom moeten we voor de koning en hooggeplaatsten bidden:
‘opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid’.
 
Er is dus deze directe belofte aan verbonden.
Waarom:
Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;
 

  Het is fantastisch dat koning Willem-Alexander van het Huis van Oranje bidt voor ons land en ons volk en dat in de Troonrede ook namens de regering tot uiting brengt. Het is veel belangrijker dan het ene zinnetje. Het gaat om ons land en ons volk: ‘opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid’. Het is dan ook Gods zegen dat de SGP, de CU en het CDA in de algemene beschouwingen samen optrokken in motie ‘17’. De 17 zetels die in de Eerste Kamer de kabinet aan een meerderheid helpen. De HEERE beweegt. Wij mogen elkaar oproepen net als de koning in het slot van de troonrede om samen met de koning om kracht en Gods zegen voor de politici te bidden.
   
  We herhalen dan de Priesterlijke zegen uit Numeri 6:22-27 voor de koning en de politici:
  Numeri 6:22-27
   
  22 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
  23 Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israels zegenen, zeggende tot hen:
  24 De HEERE zegene u, en behoede u!
  25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
  26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!
  27 Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen zegenen.

   
  Amen

   

   

   

   

   

   
   
  Numeri 6:22-7:47 1 Timotheüs 1:12-20

   
  www.WoonBijbel.nl Schreeuw om Leven Bijbelleesplan ‘In twee jaar de Bijbel door’