L.P. Dorenbos Bijbelplan Dagboek 20 september 2015

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Bijbelplan Dagboek 20 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Lezen: Numeri 8:1-26 1 Timotheüs 3:1-16
 
Numeri 8:1-26
 
Numeri 8:10
dan zullen de Israëlieten de Levieten de handen opleggen,
 
Numeri 8:12
om verzoening te doen over de Levieten.
 
Numeri 8:14
opdat de Levieten mijn eigendom zijn.
 
Numeri 8:16
Want zij zullen uit de Israëlieten Mij onvoorwaardelijk geschonken zijn; Ik heb hen voor Mij genomen in de plaats van alles wat het eerst in de moederschoot voortkomt, van alle eerstgeborenen onder de Israëlieten.
 
Numeri 8:17
op de dag dat Ik alle eerstgeborenen uit het land Egypte sloeg, heb Ik hen Mij geheiligd,
 
Numeri 8:19
en om verzoening te doen over de Israëlieten, opdat er geen plaag zij onder de Israëlieten,
 
1 Timotheüs 3:1-16
 
1 Timotheüs 3:2
Een opziener dan moet zijn onbesproken,
 
1 Timotheüs 3:5
indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen?
 
1 Timotheüs 3:7
Hij moet ook gunstig bekend staan bij de buitenstaanden,
 
1 Timotheüs 3:11
Evenzo moeten hun vrouwen zijn: waardig,
 
1 Timotheüs 3:15
hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid.
 
Gedicht Bijbel 20 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Eerstgeborene
 
Hoe groot moet de zonde wel zijn
De mensen zijn zeer weerbarstig
als Farao die hen niet liet gaan
Vreselijke oordelen troffen hen
 
Maar ze verstokten hun harten
en zij bekeerden zich weer niet
Jezus roept vanuit de duisternis
Ik schijn als een licht: kom nu
 
Alle eerstgeborenen spaar Ik
van de Egyptenaren sterven ze
Er klinkt een grote weeklacht
Mijn eerstgeborenen zijn Mij
 
Van alle mensen en dieren
Ik doe verzoening over zonde
Ik neem de Levieten in plaats
Tot aan de grote Verzoendag
 
Hij gaf zijn eniggeboren Zoon
want Hij had de wereld zo lief
opdat wij niet verloren gaan
en wij in Hem kunnen geloven
 
Dienst doen in de tabernakel
Zij zijn de HEERE geheiligd
Het is alles goud wat er blinkt
en het licht schijnt naar voren
 
Wij zijn gered door de genade
Zijn offer is ons eeuwig leven
Het zijn zijn gunstbewijzen
Elke dag is zijn trouw groot
 
Numeri 8:1-26 1 Timotheüs 3:1-16
 
Woord voor de dag 20 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Numeri 8:17
op de dag dat Ik alle eerstgeborenen uit het land Egypte sloeg, heb Ik hen Mij geheiligd,
 
1 Timotheüs 3:2
Een opziener dan moet zijn onbesproken,
 
Numeri 8:1-26 1 Timotheüs 3:1-16
 
Gebed 20 september 2007 L.P. Dorenbos
 
Auschwitz; ik kan het niet meer aanzien.
Haren, haren, haren achter een glazen raam. Een hele zaal vol. We schuifelen langs het raam met afschuw. Even later zien we een opgerolde traploper, in Duitsland gemaakt van haar. Een foto met balen en nog eens balen haar voor de industrie. Van de Joden voordat ze de gaskamer en de verbrandingsoven ingingen! Verkocht voor 50 pfennig per kilo. Ik kan het niet meer zien. Het valt diep in mijn hart, hoofd, mijn wezen. Waarom ben ik hier eigenlijk weer in Auschwitz? Ik wil nu weg.

 
Ik zie steeds de kinderen in één grote rij. Ze zijn gevangen in de schoot. De moederschoot? Daar zijn ze toch gekomen om in liefde ontvangen en geboren te worden? Dat spreekt toch vanzelf. En toch. Ik loop daar weer in Auschwitz. Ik loop ook verdwaasd in eigen land. Ik hoor de kinderen schreeuwen om hun leven. Ze vluchten weg voor de tang van de aborteur. Een paar minuten en de volgende kan komen. Het bloed vloeit en hun uiteen gescheurde lichaam gaat in de blauwe medische afval container. Medisch afval. Of toch voor proeven verkocht of voor de farmaceutische industrie? Ik weet het. We weten het, maar de vernietiging gaat door. Net als toen.

 
Ik sta op het selectie perron in Auschwitz: jij wordt meteen vergast/verbrand en jij werkt totdat je er dood bij neervalt. Misschien moet je wel die traplopers maken. Ik sta voor de abortus selectie kliniek in Amsterdam. Het kind in de moeder gaat naar binnen om er zonder weer uit te komen. We worden gemaand door de kliniek commandant/aborteur om de vrouwen niet lastig te vallen. Een medewerker komt naar buiten en spreekt over een tranendal daarbinnen. Het is haar laatste dag. Ze kan er niet meer tegen. Waarom doen wij niets? Hoe in de wereld kunnen we zo barbaars zijn dat we de kinderen al in hun moederschoot wreed, barbaars vermoorden?

 
Ze stonden onder de indruk voor de vitrine vol met kinderschoentjes in Auschwitz. Emotioneel stamelden ze: verschrikkelijk, maar wat wij deden is nog erger: wij vermoordden onze kinderen in onze moederschoot. De rillingen gingen over mijn rug. Ik woonde als kind langs de spoorbaan die van Westerbork naar Auschwitz ging. Ik vroeg later mijn moeder. Ze had het dan over “die trein” die elke dinsdag precies om één uur voor ons huis rangeerde met 1000 Joden enkele reis Auschwitz! 93 treinen. Nooit is één van die treinen ooit gestopt. Anne Frank ging met de laatste trein!

 
We leggen in de kerk tegenover het kamp Auschwitz 1000 modelletjes van een ongeboren kindje van 10 weken met een kruis met brandende kaarsjes in het midden. Hoe lang moet het nog duren dat we ook een museum maken voor de meer dan één miljard ongeboren kinderen die tot op vandaag al geaborteerd zijn en we ons verdwaasd afvragen hoe het mogelijk is geweest dat we ooit begonnen zijn kinderen uit de moederschoot te rukken! Waarom treden we niet op en stoppen de abortusmachine. Waarom klagen we onze regering niet aan?

 
Waarom is het zo stil in de kerken? Net als toen, toen Eli Wiesel schreef dat in de vriezende kou de treinen afgeladen met Joden langs de grote kathedralen in Duitsland reden en de organist harder begon te spelen om het geschreeuw van de langsrijdende trein met Joden te overstemmen. Horen wij vandaag de schreeuw om leven ook niet? Gaan wij ook voorbij aan de schreeuw van nu al meer dan één miljoen omgebrachte kinderen in ons eigen land?

 
Ik kom diep beschaamd terug uit Auschwitz. Ik buig mij schuldig. Smeek om ontferming, omdat ook ik niet verder kom dan met een vlaggetje te zwaaien om protest te maken. Ik heb gezondigd. In mijn generatie is de abortuswet gekomen. Hoe kan God nog geduld hebben om aan dit moorden een eind te maken. Schudt en wankelt daarom het Midden Oosten, met Israël, omdat God zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid gaat grondvesten.

 
Als het getal van hen als martelaar, van wie het bloed onschuldig vergoten vol is, zal God met zijn wrake komen. De laatste oproep klinkt: ga uit van het Babylon van abortus en euthanasie en alles wat God verboden heeft. De tijd is vervuld. Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Welke eindtijd tekenen moet God nog meer geven dan de verschrikking van deze abortus Holocaust!
 
L.P. Dorenbos, Schreeuw om Leven www.schreeuwomleven.nl Auschwitz, 21 september 2011
 
Numeri 8:1-26 1 Timotheüs 3:1-16
 
Hedenmorgen 20 september 2013 L.P. Dorenbos
 
Wij danken U voor deze nieuwe morgen. Wij komen tot U en dragen alle martelaren aan U op. Wat gaat de duivel rond als een briesende leeuw. Hoe worden de mensen geteisterd. Hoe staan de boze machten in de Islam tegen elkaar op. Wat een moord en doodslag. HEERE, wat is er geworden van uw beloften aan Ismaël. Wat een leugen is de Islam. Hoe worden hun volgelingen niet heen en weer geslingerd. Hoe hebben ze Europa geïnfiltreerd. Ze voeren een demografische oorlog. Als ze de meerderheid zijn dan nemen ze het over. De agressie is zeer groot. Lees de koran en de Hadith. Daar wordt hun marsroute duidelijk beschreven. En zo hebben ze Europa proberen te overmeesteren. In 734 zijn ze in de slag bij Poitiers in Zuid Frankrijk verslagen, maar ze zijn tot 1498 in Spanje en Portugal gebleven. Meer dan 650 jaar. En tot 1454 hebben ze geprobeerd Europa vanuit het Oosten binnen te dringen. Ze zijn teruggeslagen maar hebben in de Balkan tot op vandaag voor onrust gezorgd. En daar waar de Islam heerst is geen plaats voor Jezus. Daar worden de Christenen vervolgd. Daar mag geen kerk gebouwd worden. HEERE, ontferm U over de moslims. HEERE, kom met uw liefde in hun harten. Zegen hen die gaan voor de redding van deze volkeren. Kom Here Jezus met uw kracht. Dank U wel. Doe ook in ons land uw woord klinken in de hoofden en de harten van de mohammedanen.
 
Ontferm U over uw kinderen in het Midden Oosten. Hoe zitten ze niet in de druk. Overal komt de fundamentele Islam naar voren. Overal komen uw kinderen in de druk. Ontferm U over hen. Maak hen moedig en sterk. Hoevelen zijn er al van huis en haard verdreven. Gevlucht naar veiliger oorden. We danken U voor de opwekking in Iran. We horen van vele nieuwe gemeenten. We horen van moed. We horen van evangelisatie. HEERE, U doet wonderen temidden van de verdrukking. HEERE, uw profetieën gaan in vervulling. Er zal een heerbaan komen van Egypte naar Syrië. Er breekt opwekking uit in Egypte en Syrië. Het is niet te geloven. U werkt in de harten van de mensen. Het zal door strijd heen gaan. De Nijl zal droogvallen. Egypte gaat 40 jaar in ballingschap. Lees de profeten. Jesaja 19. Wanneer. En hoe. U weet het. U volvoert uw plan. U richt de harten van koningen en hooggeplaatsten en U leidt hen daarheen waar U wilt. U gebruikt de machthebbers om uw plannen te volvoeren. Dank U wel. Wijs ons de weg die wij moeten gaan. Wij loven en wij prijzen U. Wij mogen gehoorzaam U dienen en volgen. Dank U wel. Glorie voor uw naam. Maak ons sterk en moedig. Doe ons U volgen.
 
We loven en we prijzen U. U hebt ons in een land laten geboren worden waarin vrede en veiligheid nu al zo lang heerst. Dank U wel. Het is ongelooflijk. Het is uw genade en kracht dat wij niet omgekomen zijn. HEERE, doe ons ons voor U vernederen en buigen en in ootmoed uw naam belijden zodat en opdat U ons kunt verhogen. Ons hoogmoedig gelach moet veranderen in tranen omdat wij steeds opnieuw van U afwijken. Wij steeds opnieuw de stem van uw tegenstander volgen. Hij blijft ons aanvallen en wij zijn inderdaad in zonde ontvangen en geboren. Wij derven inderdaad de heerlijkheid Gods. Maar U bent heilbrengend en reddend in de wereld gekomen. U wist dat wij het zonder uw heil en verlossing niet kunnen redden. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Wij hebben allen in Adam gezondigd. Het bloed van Abel kleeft ook aan onze handen. Wij vergieten vandaag het onschuldig bloed van miljoenen ongeboren kinderen in de moederschoot. En de hele wereld is daardoor gegrepen. Abortus moet. Het is een recht van de vrouw, de moeder. De moeder kiest voor de dood. HEERE, hoe kunnen wij voor U bestaan. Wie onschuldig bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Is het niet meteen dan op termijn en zeker bij de komst van uw koninkrijk van recht en gerechtigheid. Profeten kondigden het oordeel en de ballingschap aan als gevolg van het offeren van de kinderen aan de Moloch. Gods oordeel gaat dan ook nu over de wereld als elke hartslag een kindje in de moederschoot wordt vermoord. Elke abortus verhaast de komst van Gods Koninkrijk van recht en gerechtigheid. Kom Here Jezus met spoed.
Amen
 
Numeri 8:1-26 1 Timotheüs 3:1-16

 
Vanmorgen 20 september 2015 L.P. Dorenbos

 
‘One of Us’ uniting Europe and the globe

 
With the wish, ‘may the Holy Spirit guide you in your countries’ was the One of Us General Meeting closed at the European Parliament in Brussels September 18, 2015. After two days of hard work of the Boardmembers and the Executive Committee, participants went home full of encouragement and enthousiasm to convince all the European Citizens that they all belong to ‘One of Us’. We all started at the moment of conception to be born till natural death ends our time at this globe. We all are called to defend the the Universal Declaration on Human Rights signed December 10 1948 with its first article that the right to life of all human beings will be protected.

 
Universal principals for life should stay the basis of our united Europa

 
Nearly two million European Citizens signed the ‘One of Us’ European Citizen initiative in a clear sign that these universal principals should stay the basis of of our united Europa. This year celebrating 70 years of peace after two disasters of World Wars originated in Europe is an absolute proof that ‘never again’ any virus and threat of any idea of selection or discrimination or ethnic cleansing, or cultural and political extinction should be allowed to be discussed, creap in, compromised, put on the agenda, voted in by majority, promoted, funded and whatever reason accepted. Rememberance of Wannsee and Auschwitz should be enough to block any attemp.

 
Abortion is made an exception on murder in the Penal Codes

 
Because we all are ‘One of Us’, killing a human being inside the mother’s womb is a severe violation against article one of any of the different Declarations on Human Rights. Abortion is a crime against humanity. From a medical perspective nobody doubt any more that an embryo is a human being from the moment of conception. From a legal perspective abortion is in the Penal Law seen as murder, except that in the laws on abortion, abortion is made legal to declare this murder an exception to the general law against murder, making an exception on the universal right of protection of everybody’s life, making protection of life again subjective and discriminative.

 
Pro Life is the foundation of society

 
‘One of is’ is not only a pro life movement but is protecting the foundations of society. Europeans should unite to protect their life and that of their offspring. And because abortion is a global threat ‘One of Us’ is called to cooperate with the global body of pro life movements in order to address the attack on life from all directions. Abortion is not only a pro life issue but also a personhood matter with scientific artificial gender threats as (cell) cloning, girlchilddiscrimination; sexual trafficking and slavery; jihad threats and anti-semitism; women and child violation -abuse; women and girl protection; sexual media clean-up; personhood protection etc.

 
‘One of us’: the objective truth is based on the eternal truth that God created us all equal.
 
‘One of us’ based on the universal principles of God and are universal for everybody and when applied, life will be protected. Within a Europe historically based on Judeo Christian principles the constitutions are based on these biblical principles. Western constitutions are based on the universal principle that the life of every human has the right to be protected. This objective truth is based on the eternal truth that God so loved the world. The future of a healthy Europe can only be based on these universal principles. ‘One of Us’: it is true, it is right, it is necessary (Carlo Casini)
 
‘One of Us’ in line with the Universal Declaration of Human Rights
 
It is important to stress that the universal principles stay universal despite the fact that many no longer can see it as biblical principles. In the midst of the discussion and fight about the future of a united Europe this basic fundamental truth of the universal meaning of the universal principles is extremely important for the future of the protection of life in Europe. Churches are often not aware of their key role in society even when they do not have a majority. Biblical teaching of societal responsabilty is needed en urgent and the basis for revival. Prayer is the secret weapon.
 
‘One of Us’: pro life proclaiming obvious universal truth
 
The pro life movement is not an issue oriented activity but a fundamental contribution to the foundation of societies. Where the protection of life becomes a subjective decision of those in power we see destruction of society. Recent and ancient history and today massacres are many continuing examples of this obvious truth. Christians and ‘One of Us’ are called to be present and active in all areas of life, by action oriented practical prayer, proclamation and publicity.
 
‘One of Us’: active against the humanistic, evolutionary vision of life
 
The pro life movement came into being at the moment societies started to argue about the humanity of an unborn human being. This was denied and the removal of some tissue was seen as a women's right. The feminist movement used this right to decide over her pregnancy to fight for women's rights. Often the fight was spearheaded also to proclaim secular political and societal views to get rid of God as the basis of life and society. We should honor the Roman Catholic Church that it never gave in on the sacredness of life. Within the protestant section of the church the dogmatic approach has been often very soft and compromising causing the flock to be confused. When life is given over to the subjective Darwinistic, humanistic, evolutionary vision of life, human life is in danger.
 
‘One of Us’: attacking human life is discrimination
 
The issue of human rights and discrimination has become a top issue within the political and societal circles. The pro life movement is still not active in this arena of opportunities. On the contrary. Abortion is more and more promoted as a human right of the woman to kill her baby. The pro life possibilities are still unlimited because an unborn human being today is from a medical point of view seen as a human being. Medical knowledge is proving and showing that the unborn human being is a living creature. The heart beats at 4 weeks, arms and legs are visible at 8 weeks. With ultra sound every pregnant woman has the picture of her baby. It is important to share these truths in the midst of the myths and lies of the pro abortion movement.
 
‘One of Us’: in every church a pro life chapter
 
Every church or church group should have its pro life chapter. If there is no committee, chapter or group it is obvious to start one right away. Where two or three are together in my name… Start with telling the truth of life. Be not afraid about opposition. That’s why you started to talk about the truth. Include form the very beginning compassion for pregnant women with problems. Be aware that out of every 15 women one had an abortion the last 25 years. Many are suffering of post abortion traumas. Open your heart and counsel them. Be pro life in all areas of life. You are there for the mother and the child. Distribute from the beginning pro life materials. React on issues of life in the media. To write a letter or make a phone call is not a big time consuming problem. The issue is: to start. Many pro life groups are house groups but in the multitude of these groups added with prayer is the secret of success.
 
‘One of Us’: make church structure strongest organisational basis European pro life movement
 
With the excellent network of churches around the country and the often well organized church bodies as youth groups, women groups, prayer groups we do not have to invent the structure as many secular groups often have to do. Use also the existing para church structures. Keep the pro life structure simple. Those who have had experience should lead and stimulate this movement. The European pro life leadership is becoming more and more active in networking and stimulating the pro life initiatives. A lacking effort is that pro life teaching inside the church is missing. Often the pro life movement is bypassing of bypassed by the church authorities and pastors. It is absolute possible that with more cross influencing activities the pro life movement in Europe can be very instrumental to change the pro death mentality in Europe in a pro life pro faith mentality in the coming years. Nobody ever expected 25 years ago that in the USA the pro life movement and abortion became the key issue in the USA politics. Faithful and hard working made it happen with prayer and persistence. Uniting efforts in the European Leadership are the key to make this happen.
 

‘One of Us’: pro life active in an apocalyptic time
 
The four religions are all looking for an apocalyptic future, which will come as a sudden surprise: Christianity, Judaism, Islam, and the Orthodox faith are locked in the melting pot of the nations. Europe and the world are facing growing terrorist attacks; refugees are floading Europa and the Middle East is burning. Armageddon is the final biblical scenario and then the eternal miracle will happen when Gods kingdom of Righteousness and Justice will come and everybody in the whole world will and has to acknowledge that God is the Creator and Jesus is King. Paradise will be restored. All can be read in Gods revelation. God hates shedding of innocent blood; He calls us to stop abortion. Stick to persistent prayer and place Biblical prophecies next to the daily news.
 
Presentation of ‘One of Us’ Netherlands by Michael van der Mast, Boardmember ‘One of Us’
Bert P. Dorenbos, President Schreeuw om Leven (Cry for Life) Holland
www.schreeuwomleven.nl
 
Brussels, September 18 2015